Preču pirkšanas - pārdošanas noteikumi ApavuSkvers.lv interneta veikalā

1. Jēdzieni

1.1. Pārdevējs - Lietuvas Republikas SI “Reģistru centrs”, Juridisko personu reģistra Viļņas filiālē reģistrēta privāta, juridiska persona Ltd “Mido idėjos”, uzņēmuma kods 303262822, PVN maksātāja kods LT100008821616, reģistrācijas adrese M.Mažvyda iela 12-71, LT-06269, Viļņa, adrese korespondencei Laisves pr. 60, Viļņa.

1.2. ApavuSkvers.lv - interneta veikals, kura adrese ir www.ApavuSkvers.lv

1.3. Pircējs - 1) rīcības spējīga fiziska persona, t.i. persona, kura ir pilngadīga, kura darbības spēja nav ierobežota ar tiesas kārtību; 2) nepilngadīga persona no 14 līdz 18 gadu vecumam, kuram ir vecāku vai aprūpētāja piekrišana, izņemot tos gadījumus, kad viņš ir emancipēts; 3) juridiska persona; 4) visu augstāk minēto personu pārstāvji.

1.4. Puses - Pircējs un Pārdevējs kopā.

1.5. Personīgie dati - jebkura informācija, kura saistīta ar fizisko personu - datu subjektu, kura identitāte ir zināma vai var tikt tieši vai netieši noteicama, izmantojot tādus dokumentus kā personas kodu, vienas vai vairākas personas svarīgas fiziskas, fizioloģiskas, psiholoģiskas, ekonomiskas, kultūras vai sociālas rakstura iezīmes.

1.6. Noteikumi - šie “Preču pirkšanas - pārdošanas ApavuSkvers.lv interneta veikalā noteikumi”.

1.7. Konts - Pircēja reģistrēšanas ApavuSkvers.lv rezultāts, kura dēļ izveidojama viņa personīgo datu un pasūtījumu vēstures sargājošs profils (account).

2. Kopīgie nolikumi

2.1. Šie preču pirkšanas - pārdošanas noteikumi (tālāk “Noteikumi”), tos apstiprinot pircējam (iepazīstoties ar Noteikumiem kā arī ieliekot ķeksīti pie apgalvojuma “Ar noteikumiem iepazinos un pie tiem pieturēšos”), ir pusēm nepieciešams tiesisks dokuments, kurā nostatītas Pircēja un Pārdevēja tiesības kā arī pienākumi, preču iegādes un norēķināšanās apstākļi, preču piegādes un atgriešanas kārtība, pušu atbildība kā arī citas, ar preču pirkšanas - pārdošanas ApavuSkvers.lv interneta veikalā saistītās lietas.

2.2. Iepirkties ApavuSkvers.lv ir tiesības tikai Pircējam, kā tie nosaukti Noteikumi 1.3. punktā. Pircējs, apstiprinot Noteikumus, apstiprina, ka tam ir tiesības pirkt preces www.ApavuSkvers.lv

2.3. Pārdevējam ir tiesības jebkurā laikā mainīt, labot vai papildināt Noteikumus, ievērojot tiesību aktos noteiktās prasības. Par jebkādām izmaiņām, labojumiem vai papildinājumiem, reģistrētais Pircējs tiks informēts, pieslēdzoties ApavuSkvers.lv mājas lapā un, gribēdams iepirkties šajā interneta veikalā, tam no jauna būs jāapstiprina modificētie Noteikumi.

2.4. Ja Pārdevēja tiesībās vai pienākumos ir norādīts, ka var tikt nepieciešams nodot informāciju Pircējam caur e-pastu, šādos gadījumos par eksistējoša, Pircējam piederoša e-pasta adreses nodošanu Pārdevējam, atbild pats Pircējs.

3. Personīgo datu drošība

3.1. Pircējs var pasūtīt preces ApavuSkvers.lv, izvēloties vienu no veidiem:

3.1.1. internetā, piereģistrējoties ApavuSkvers.lv (ievadot savu reģistrācijas vārdu un paroli);

3.1.2. internetā, nepiereģistrējoties ApavuSkvers.lv;

3.1.3. telefoniski;

3.1.4. preču pieņemšanas punktā.

3.2. Pircējs, pasūtīdams preci ar vienu no Noteikumiem 3.1.1 - 3.1.2 punktos norādītajiem veidiem, noteiktos Pārdevēja veidotos informācijas laukos, jānorāda Privātuma politikā norādītos, vēlamos preču pasūtīšanai vajadzīgos savu Personīgos datus.

3.3. Pircējiem, kas izvēlējušies Preču pasūtīšanu caur telefonu vai Preču saņemšanas punktā, piemērojami Noteikumu un Privātuma politikas nolikumi. Izveidojot pasūtījumu, Pircēji piekrīt Noteikumiem.

3.4. Kad Pircējs, izvēlējies preci vai pakalpojumu un noformējis preču grozu, veic visus pasūtījuma soļus, no kuriem pēdējais ir maksājuma veida izvēlēšanās un apstiprināšana, uzskatāms, ka starp Pārdevēja un Pircēju ir radušās pirkšanas - pārdošanas tiesiskās attiecības un ir izveidots pirkšanas - pārdošanas līgums.

3.5. Ikviens Pircēja pasūtījums tiks saglabāts ApavuSkvers.lv datu bāzē.

3.6. Pircējs, apstiprinot šos Noteikumus piekrīt, ka 2.2. punktā norādītie viņa personīgie dati tiktu kārtoti preču un pakalpojumu pārdošanai interneta veikalā ApavuSkvers.lv, Pārdevēja darbības analīzes un tiešās tirdzniecības mērķiem kā arī piekrīt, ka viņa personīgie dati - vārds, uzvārds, preču piegādes adrese, telefona numurs un e-pasts tiks atklāts Pārdevēja partneriem (datu kārtotājiem), kuri nodrošina precu piegādi vai citas, ar Pircēja pasūtījumu atbilstošas darbības.

3.7. Pircējs, piekrītot, ka viņa personīgie dati tiktu kārtoti preču un pakalpojumu pārdošanai Pārdevēja interneta veikalā, tā pat piekrīt, ka uz viņa norādīto telefona numuru un e-pastu tiktu sūtīti informatīvi paziņojumi, kuri ir svarīgi, preču pasūtījuma veidošanai.

4. Pircēja tiesības

4.1. Pircējam ir tiesības pirkt preces kā arī pasūtīt pakalpojumus ApavuSkvers.lv pēc šo Noteikumu noteiktās kārtības.

4.2. Pircējam ir tiesības atteikties no pasūtījuma pēc šo Noteikumu noteiktās kārtības.

4.3. Pircējam ir tiesības atteikties no preču pirkšanas - pārdošanas līguma, kas veidots ApavuSkvers.lv interneta veikalā, paziņojot par to Pārdevējam rakstiski (e-pastā, norādot vēlamo atgriešanas preci un tās pasūtījuma numuru) ne vēlāk kā 14 dienu laikā no preces piegādes/saņemšanas dienas, izņemot gadījumus, kad līgums veidots:

4.3.1. preču dēļ, kuras tika ražotas pēc Pircēja individuālā pasūtījuma vai ir tam acīmredzot piemērotas, vai kuras savu iezīmju dēļ ir ne tādas, ir ātri plīstošas vai beidzies to derīguma termiņš.

4.4. Noteikumu 4.3. punktā noteiktās Pircēja tiesības ir derīgas, vadoties pēc (es likumus nepazīstu, man nav ne jausmas, kas tas ir)

4.5. Noteikumu 4.3. punktā noteiktās Pircēja tiesības Pircējs var izmantot tikai tajā gadījumā, ja prece nav tikusi bojāta vai netika mainīts tās izskats, tā pat tā netika lietota un tā ir ar visām iepakojuma etiķetēm.

4.6. Tajā gadījumā, kad Pircējs ApavuSkvers.lv interneta veikalā iegādājies preču komplektu un vadījies pēc Noteikumu 4.3. punktā minētajām tiesībām pieprasa atteikties no pirkšanas - pārdošanas līguma par konkrētu preci, tam ir jāatgriež Pārdevējam viss preču komplekts, tas ir, Pircējs šādā gadījumā var izmantot Noteikumu 4.3. punktā minētās tiesības uz visu preču komplektu. Tajā gadījumā, kad vismaz viena prece no komplekta neatbilst Noteikumu 11.4. punktā minētajiem pieprasījumiem, Pārdevējam ir tiesības atteikties no preces komplekta atgriešanas.

5. Pircēja apņemšanās

5.1. Pircējs, izmantojot ApavuSkvers.lv, apņemas izpildīt savas apņemšanās, vadīties pēc šiem Noteikumiem, Privātuma politikas, citiem apstākļiem, kuri ir norādīti ApavuSkvers.lv, kā arī nepārkāpt Latvijas Republikas tiesības aktus.

5.2. Pircējam ir jāsamaksā par pasūtītajām precēm vai pakalpojumiem vai pieņemt tās pēc šo Noteikumu nostādītās kārtības. Izvēloties preces saņemt Preču saņemšanas punktā, Pircējam ir jāsaņem preces Preču saņemšanas punktā noteiktajos termiņos.

6. Pārdevēja tiesības

6.1. Pārdevējam ir tiesības mainīt, apstādināt vai pārtraukt noteiktas ApavuSkvers.lv funkcijas un to veikšanu vai daļu no tām, tā pat mainīt ApavuSkvers.lv esošo elementu izklāstu.

6.2. Pārdevējam ir tiesības apstādināt vai pārtraukt ApavuSkvers.lv darbību. Tādā gadījumā, visi pieņemtiem un apstiprinātie Pircēju pasūtījumi ir apstādinati, bet jauni pasūtījumi netiek pieņemti.

6.3. Pārdevējam ir tiesības mainīt pakalpojumus, kuri ir ApavuSkvers.lv, to apjomu vai veidu, apstādināt, pārtraukt pakalpojumu vai to daļu esamību, aplikt ar nodokli pakalpojumus vai to daļu.

6.4. Ja Pircējs mēģina kaitēt ApavuSkvers.lv darba stabilumam, drošībai vai nepilda savas apņemšanās, Pārdevējam ir tiesības nekavējoties, bez priekšlaicīga paziņojuma, ierobežot vai apstādinat Pircēja iespēju lietot ApavuSkvers.lv vai izņēmuma gadījumos iznīcināt Pircēja profilu.

6.5. Pārdevējam ir tiesības iepriekš nepaziņojot par to Pircējam, anulēt viņa pasūtījumu, ja Pircējs, izvēlējies Noteikumu 8.2.1., 8.2.2. vai 8.2.3. punktā noteiktos apmaksas veidus, nesamaksā par precēm 3 darba dienu laikā.

6.6. Ja Pircējs izvēlas Noteikumu 8.2. punktā noteikto apmaksas veidu, Pārdevējam, veidojoties neskaidrībām par pasūtījumā norādīto informāciju, ir tiesības sazināties par Pircēju caur pasūtījumā norādītajiem rekvizītiem. Preču piegādes termiņš tādā gadījumā ir sākts skaitīt no dienas, kad notika sazināšanās ar Pircēju. Pāŗdevējam ir tiesības iepriekš, nepaziņojot Pircējam, anulēt viņa pasūtījumu, i) ja Pārdevējam neizdodas sazināties ar Pircēju 2 darba dienu laikā pēc pasūtījuma iesniegšanas vai ii) ja Pircējs nesniedz Pārdevējam vajadzīgo informāciju Pārdevēja norādītajā termiņā vai iii) ja Pircējs nesniedz Pārdevējam apstiprinājumu par viņa personu datu pareizību.

6.7. Pārdevējam ir citas tiesības, kuras ir iestrādātas šajos Noteikumos, Privātuma politikā, citos ApavuSkvers.lv dokuments un Latvijas Republikas tiesības aktos.

7. Pārdevēja apņemšanās

7.1. Pārdevējs apņemas pēc šiem Noteikumiem un citiem ApavuSkvers.lv dokumentiem un to noteiktiem apstākļiem, izveidot Pircējam iespēju lietot ApavuSkvers.lv piedāvātos pakalpojumus.

7.2. Pārdevējs apņemas skaidri un saprotami ApavuSkvers.lv nodrošinat Pircējam informāciju, kura ir apstiprināta Lietuvas Republikas Civilajā kodeksā 6.2287 pantā.

7.3. Pārdevējs apņemas cienīt Pircēja privātumu. Pircēja Personas dati tiek kārtoti pēc Noteikumu, Privātuma politikas un Latvijas Republikas tiesības aktu noteiktās kārtības.

7.4. Līdz pasūtījuma apstiprināšanai informēt Pircēju par pasūtījuma notikšanai svarīgu ApavuSkvers.lv funkciju apstādināšanu vai pātraukšanu, tā pat Noteikumu 6.2. - 6.3. punktos norādītās izmaiņas. Informācijas nodošana ApavuSkvers.lv uzskatāms par labu esamu informēšanu.

7.5. Pēc Noteikumos nostatītajiem apstākļiem, Pārdevējs apņemas Pircējam piegādāt preces un pieņemt Pircēja atgrieztās preces.

7.6. Ja Pārdevējam, svarīgu apstākļu dēļ nav iespējams piegādāt Pircēja pasūtīto preci, tas apņemas piedāvāt Pircējam analoģisku vai, cik iespējams, ar savām īpašībām līdzīgu preci. Pircējam, atsakoties pieņemt preci, kura tika piedāvāta kā analoģiska vai līdzīga, Pārdevējs apņemas atgriezt Pircējam samaksāto naudu 14 darba dienu laikā, ja tika veikts iepriekšējais maksājums, un jebkurā gadījumā atteikt pasūtījumu.

7.7. Pārdevējs apņemas izpildīt citus Noteikumos, Privātuma politikā un Latvijas Republikas tiesības aktos Pārdevējam noteiktos pienākumus.

8. Preču cenas, apmaksas kārtība un termiņi

8.1. Preču cenas ApavuSkvers.lv noformētajā pasūtījumā norādītas eiro, ieskaitot tajā brīdī esošo PVN lielumu, kurš noteikts tiesības aktos.

8.2. Par pasūtītajām precēm var norēķināties ar vienu no veidiem:

8.2.1. lietojot elektronisko banku sistēmu;

8.2.2. izmantojot bankas pārskaitījumu;

8.2.3. ar skaidru naudu vai bankas karti preču piegādes/saņemšanas laikā.

8.3. Kad Pārdevējs saņem samaksu par precēm, tiek apstiprināts preču pasūtījums un tiek sākts skaitīt preču piegades termiņš.

8.4. Pircējs, apstiprinot Noteikumus, piekrīt, ka preču pirkšanas dokuments - PVN rēķins, kurš ir kopā ar preču garantijas čeku, viņam tiks nodrošinātas elektroniskā veidā uz Pircēja reģistrācijas formā norādīto e-pastu uzreiz pēc pasūtījuma beigšanas. PVN rēķinā norādītas izvēlētās preces, to daudzums, atlaides, ja ir, gala cena, ieskaitot visus nodokļus un citas grāmatvedības uzskaites, kurām ir reglamenējošu aktu spēks.

8.5. Pārdevējs Pircēja pirkto preču PVN rēķinu tā pat ievieto ApavuSkvers.lv sadaļā “Mani pasūtījumi”. Pircējam, izveidojot pasūtījumu, sadaļā “Mani pasūtījumi”, viņš varēs redzēt un izprintēt pasūtījumu lapu.

8.6. Preču cena pēc tam, kad Pārdevējs apstirpina pasūtījumu, mainīties nevarēs, izņemot gadījumus, ka preces cena mainījās sistēmas kļūdu dēļ vai citu objektīvu, no Pārdevēja neatkarīgu iemeslu dēļ. Ja tādā gadījumā Pircējs nepiekrīt iegādāties preci ar jauno cenu, Pircējs var atteikties no pasūtījuma, informēdams par to Pārdevēju 2 darba dienu laikā. Anulējot pasūtījumu pēc šī punkta esošās kārtības, Pircējam tiek atgrieztas visas tā samaksātās summas.

9. Preču piegāde

9.1. Pasūtīdams preces, Pircējs var izvēlēties vienu no preču piegādes veidiem, kuri minēti Noteikumu 9.2 - 9.3. punktos. Preču piegādes veidi kā arī cenrāži pieejami ŠEIT.

9.2. Ja Pircējs pasūtījuma laikā izvēlas piegādes veidu uz mājām ar kurjeru:

9.2.1. Pircējs apņemas norādīt precīzu piegādes vietu.

9.2.2. Pircējs apņemas preces saņemt pats. Saņemot preces, noteikti ir jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (ID karte, pase vai autovadītāja apliecība). Ja Pircējs preci pats saņemt nevar, bet preces ir piegādātas uz Pircēja norādīto vietu, Pircējam nav tiesības celt Pārdevējam precenziju par preču piegādi neīstajai personai.

9.3. Ja Pircējs pasūtījuma laikā izvēlas Preču piegādi uz Omniva pakomātu:

9.3.1. Sūtījums uz Omniva pakomātu ir jāizņem 7 kalendāro dienu laikā, pēc tam, kad Pārdevējs par to ir informējis Pircēju caur e-pastu, ka preci ir iespējams saņemt,

9.4. Ja Pircējs pasūtījuma laikā izvēlas preču piegādi uz mājām ar Latvijas pasta palīdzību:

9.4.1. Pircējs apņemas norādīt precīzu preces piegādes vietu.

9.4.2. Pircējs apņemas preces saņemt pats. Saņemot preces, noteikti ir jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (ID karte, pase vai autovadītāja apliecība). Ja Pircējs preci pats saņemt nevar, bet preces ir piegādātas uz Pircēja norādīto vietu, Pircējam nav tiesības celt Pārdevējam precenziju par preču piegādi neīstajai personai. Ja sūtīšana uz mājām nebūs veiksmīga, Pircēja pasūtījums ir jāizņem no atbilstošās Latvijas pasta nodaļas 14 kalendāro dienu laikā.

9.5. Balstoties uz Noteikumu 9.2.-9.4. punktiem, ja pircējs nesaņem preces norādītajā termiņā vai tās neizdodas nogādāt Pircējam un Pircējs par precēm un to piegādi bija samaksājis, pārstāvji sazinas ar Pircēju par citu piegādes laiku un/vai veidu. Ja Pircējs vienalga nesaņem preces vai neizdodas tās nogādāt, tādas preces tiek atgrieztas Pārdevējam, pasūtījums anulējams, bet Pircējam atgriezta nauda par samaksātajām precēm, izņemot nodokli par preču piegādi.

9.6. Pārdevējs nodrošina preces Pircējam, vadoties pēc preču aprakstos norādītajiem termiņiem. Šie termiņi ir prelimenāri, bez tam nav derīgi tajos gadījumos, kad Pārdevēja noliktavā nav vajadzīgo preču, bet Pircējs informējams par viņa pasūtīto preču trūkumu. Kopā Pircējs piekrīt, ka izņēmuma gadījumos preču piegāde var kavēties dažādu iemeslu dēļ, kuri nav atkarīgi no Pārdevēja.

9.7. Visos gadījumos Pārdevējs atbrīvojams no atbildības par preču piegādes termiņu kavēšanos, ja preces Pircējam nav nogādātas vai nogādātas ne laikā Pircēja vainas dēļ vai Pircēja iemeslu dēļ.

9.8. Sīkāka informācija, kas saistīta ar preču piegādi, atrodama sadaļā “Piegāde”.

10. Preču kvalitātes garantijas un lietošanas derīguma termiņš

10.1. Ikvienas ApavuSkvers.lv pārdodamās preces īpašības kopīgi norādītas pie ikvienas preces esošajā preces aprakstā.

10.2. Pārdevēja nostādītā kvalitātes garantija neierobežo lietotāju tiesības, kuras, iegādājoties nevēlamas kvalitātes preci vai pakalpojumu, tiem nostāda tiesas akti.

11. Tiesības atteikties no pirkšanas - pārdošanas līguma, preču atgriešanas un maiņas kārtība

11.1. Tiesības atteikties no pirkšanas - pārdošanas līguma:

11.1.1. Pircējam, nenorādot iemeslu, 14 dienu laikā ir tiesības atteikties no preču pirkšanas - pārdošanas līguma, paziņojot par to Pārdevējam. Šo tiesību Pircējs nevar izmantot, ja ir ticis izveidots viens no Lietuvas Republikas Civilā kodeksa 6.22810 panta 2. daļā minētajiem līgumiem.

11.1.2. Par pirkšanas - pārdošanas līguma atteikšanos Pircējs Pārdevējam zino ar vienu no veidiem: aizpildīdams līguma atteikšanos formu (hiperlinks) vai iesniegdams skaidru paziņojumu, kurā aprakstīts tā lēms no līguma atteikties. Paziņojums par atteikšanos no līguma sūtāms uz e-pastu [email protected]. Saņemot Pircēja ziņojumu, Pārdevējs nekavējoties izsūta apstiprinājumu par ziņojuma saņemšanu.

11.1.3. Izmantot pirkšanas - pārdošānas līguma atteikšanās tiesību ir ļauts 14 dienu laikā un to skaita tā: a. kad izveidots pirkšanas - pārdošanas līgums, - no tās dienas, kurā Pircējs vai tā norādītā persona, izņemot pārvadātāju, saņem pasūtīto preci; b. ja Pircējs ar vienu pasūtījumu ir pasūtījis vairāk nekā vienu preci un preces ir piegādājamas atsevišķi, - no tās dienas, kurā Pircējs vai tā norādītā persona, izņemot pārvadātāju, saņem pēdējo preci; c. ja prece piegādājama dažādās partijās vai daļās - no tās dienas, kurā Pircējs vai tā norādītā persona, izņemot pārvadātāju, saņem pēdējo partiju vai daļu;

11.1.4. Ja Pircējs atsakās no pirkšanas - pārdošanas līguma, kamēr prece vēl netika tam piegādāta, Pārdevējs tādu Pircēja atteikumu noformē kā pasūtījuma atcelšanu un atbilstoši informē par to Pircēju uz viņa norādītu e-pasta adresi.

11.1.5. Ja Pircējs atsakās no pirkšanas - pārdošanas līguma pēc tam, kad prece jau tika piegādāta, vai tas preci ir saņēmis, tiek pielāgoti Noteikumu 11.6. punktā norādītie nolikumi.

11.2. Derīgas kvalitātes preču maiņas un atgriešanas noteikumi:

11.2.1. Pircējam ir tiesības 14 dienu no preču nodošanas dienas mainīt iegādātās preces uz analoģiskām precēm, ar citādu izmēru, formu, krāsu, modeli vai komplekta precēm. Ja mainot preces veidojas cenu starpība, Pircējam ar Pārdevēju ir jānorēķinas pēc pārskaitītajām cenām. Pircēja ziņojums par vēlmi izmantot šajos Noteikumos noteiktās tiesības ar norādītajām atgrieztajām precēm sūtāms uz e-pastu [email protected]

11.2.2. Ja Pircējam nepatīk nopirkto preču forma, lielums, krāsa, modelis vai komplektācija, preces maināmas un atgriežamas pēc Latvijas Republikas likumdošanas. Lietotāja tiesības atteikties no attālināta līguma un ne tirdzniecības telpās izveidota līguma nepiemērojas līgumiem, kuri minēti Lietuvas Republikas Civilā kodeksa 6.228 panta 2. daļā. No Noteikumu 11.3.1. punktā nosauktā termiņa, Pircējam ir tiesības atteikties vai mainīt līgumu, kuri neietilpst šajā sarakstā:

11.2.2.1. Līgums, pēc kura pakalpojumi lietotājam ir pilnībā nodrošināti, ja pirms pakalpojumu saņemšanas tika saņemts lietotāja skaidra piekrišana, ka tas neatteiksies no līguma, ja uzņēmējs pilnībā izpildīs līgumu;

11.2.2.2. Līgums, pēc kura pārdoto preču vai pakalpojumu cena ir atkarīga no finanšu tirgus maiņām šīs nodaļas 1. daļā noteikto līgumu uzskata par atteiktu;

11.2.2.3. Līgums, kurš veidots pēc lietotāja speciāla pasūtījuma vai norādēm, vai precēm, kuras ir skaidri veidotas lietotāja personīgajām vajadzībām;

11.2.2.4. Līgums par ātri lūstošām precēm vai precēm, kuru lietošanas termiņš ir ļoti īss;

11.2.2.5. Līgums par sapakotām precēm, kuras tika izpakotas pēc piegādes un kuras ir nederīgas atgriešanai veselības drošības vai higiēnas iemeslu dēļ (adīti vīriešu, zēnu, sieviešu, meiteņu apakšbiksītes, mazuļu drēbītes, zeķbikses, zeķes, puszeķes vai citas līdzīgas preces, piemēram, šūti vīriešu, zēnu, sieviešu, meiteņu apakškrekli, nakts krekli, gultasveļa, pidžamas un līdzīgas preces, krūšturi, korsetes un citas preces);

11.2.2.6. Līgums par precēm, kuras pēc piegādes tika sajauktas ar citām savu īpašību dēļ;

11.2.2.7. Līgums par alkoholiskiem dzērieniem, kuru cena tika nostādīta, izveidojot pirkšanas - pārdošanas līgumu un kuri tika piegādāti pēc trīsdesmit dienām no līguma izveidošanas, bet īstā dzērienu vērtība ir atkarīga no tirgus svārstībām;

11.2.2.8. Līgumi, kas noslēgti ar patērētāju, ja pārdevējs iesniedz īpašu iesniegumu par šādu ierašanos, lai veiktu tūlītējus remontdarbus vai tehniskās apkopes darbus. Ja šajā gadījumā tirgotājs sniedz vairāk papildu pakalpojumus, nekā patērētājs bija norādījis, vai pārdod vairāk papildus preces nekā tas bija nepieciešams remonta vai uzturēšanas darbiem, tad šiem papildus pakalpojumiem vai precēm ir pielāgojamas tiesības atteikties no līguma;

11.2.2.9. Līgumi par iesaiņotiem video vai audio ierakstiem vai iepakotu programmatūru, kuras pēc piegādes bija izsaiņotas;

11.2.2.10. Laikrakstu, periodisko izdevumu vai žurnālu piegāde, izņemot līgumus par šo publikāciju abonēšanu;

11.2.2.11. Līgumi, kuri noslēgti atklātā izsolē;

11.2.2.12. Līgumi par izmitināšanu, preču pārvadājumiem, auto nomu, ēdināšanas vai atpūtas pakalpojumiem, ja līgumā ir norādīts pakalpojumu sniegšanas datums vai periods;

11.2.2.13. Digitālā satura līgumu nodrošināšana ar nosacījumu, ka patērētājam tiek piedāvāts digitālais saturs ar iepriekšēju nepārprotamu piekrišanu un atzīšanu, tādējādi zaudējot tiesības izstāties no līguma.

11.2.3. Saņemot preci, Pārdevējs apņemas mainīt to ar tām pašām precēm, kādas norādījis Pircējs (forma, lielums, krāsa, modelis, komplektācija). Ja Pārdevējam nav vēlamās maiņas preces, tas atgriež Pircējam par preci samaksāto naudu. Nauda Pircējam tiek atgriesta 14 kalendāro dienu laikā pēc tam, kad Pārdevējs saņēmis no Pircēja ziņojumu par vēlmi izmantot šo tiesību, bet, ja Prece nav atgriesta Pārdevējam, šajā punktā norādītais termiņš skaitāms no Preces atgriešanas dienas.

11.2.4. Apstiprinot šos Noteikumus, Pircējs piekrīt, ka nauda tiktu atgriesta Pircēja bankas kontā, izņemot gadījumus, kad Pircējs un Pārdevējs vienojas citādi.

11.2.5. Preču un naudas atgriešanas kārtība norādīta Noteikumu 11.6. punktā.

11.3. Nevēlamas kvalitātes preču maiņa un atgriešanas kārtība:

11.3.1. Pārdoto preču trūkumi tiek novērsti, nekvalitatīvas preces tiek mainītas, maiņa notiek pēc Noteikumos iekļautās kārtības kā arī vadoties pēc Latvijas Republikas tiesību aktiem.

11.3.2. Ja Pircējs iegādājās nevēlamas kvalitātes preci un par to bija atzīmējis preces nodošanas - pieņemšanas dokumentā (ja neatzīmēja, piemērojami Noteikumu 11.3. punktā minētie nolikumi) vai preču nevēlama kvalitāte izpaužas ar ražošanas defektu, kurš bija preces pirkšanas laikā, vai neatbilstību ražotāja norādītajām speficikācijā, Pircējs var atgriezt preces un pēc izvēles var pieprasīt:

11.3.2.1. lai Pārdevējs bez samaksas reāla termiņā novērstu preces trūkumus, ja trūkumus ir iespējams novērst;

11.3.2.2. lai tiktu samazināta pirkšanas cena;

11.3.2.3. lai prece tiktu samainīta uz analoģisku vēlamas kvalitātes preci, izņemot gadījumus, kad trūkumi ir nelieli vai tie radās Pircēja dēļ;

11.3.2.4. atgriezt samaksāto naudu un atteikties no pirkšanas - pārdošanas līguma, kad nevēlamas kvalitātes preces pārdošana ir galvenais pasūtījuma pārkāpums.

11.4. Pircējs var izvēlēties tikai vienu no Noteikumos 11.4.2. punktā minētajiem variantiem. Savu izvēli Pircējam jāpaziņo, atgriezdams preci. Ja Pircējs izvēlas 11.4.2. punktā piedāvāto variantu, Pārdevējam nav iespējas to izpildīt, Pārdevējs piedāvā alternatīvu 11.4.2. punktā minētajam veidam. Pircējam nav tiesības mainīt izvēlēto veidu. Pircējam nav tiesības pārtraukt pirkšanas - pārdošanas līgumu, ja preces trūkums ir mazsvarīgs.

11.4.1. Pircējam, vēloties atgriezt preces, jāpieturas pie šiem apstākļiem;

11.4.1.1. paziņot par to Pārdevējam uz e-pastu [email protected], paziņojumā jānorāda atgriežamās preces;

11.4.1.2. jānorāda preču iegādes dokuments;

11.4.1.3. jāpievieno brīvas formas lūgums.

11.4.2. Tiesības atgriezt nekvalitatīvas preces Pircējs var izmantot 14 kalendāro dienu laikā no preces saņemšanas.

11.4.3. Pārdevējam ir tiesības nepieņemt Pircēja atgriezto preci, ja Pircējs nepieturas pie Noteikumos norādītās preču atgriešanas kārtības.

11.4.4. Pircējam ir jāsamaksā par preces piegādes izdevumiem kā arī preces atgriešanas izdevumiem, bet Pārdevējam pārliecinoties, ka preces atgrieztas nevēlamas kvalitātes dēļ, ir jāatgriež Pircējam tā samaksātos izdevumus, izņemot Noteikumos minētos izņēmumus. Preču atgriešana notiek pēc Noteikumu 11.6. punkta.

11.4.5. Nauda Pircējam tiek atgriesta 14 kalendāro dienu laikā pēc tam, kad Pārdevējs saņēma Pircēja ziņojumu par nekvalitatīvu preci, bet, ja prece nav atgriezta Pārdevējam pēc šī punkta kārtības, termiņš skaitāms no Preces atgriešanas Pārdevējam dienas. Apstiprinot šos Noteikumus, Pircējs piekrīt, ka nauda tiek atgriezta Pircēja bankas kontā, izņemot gadījumus, kad Pircējs un Pārdevējs vienojas citādi.

11.4.6. Nauda netiek atgriezta par tām precēm, kuras tīši vai netīši tika sabojātas (ķīmiski kaitējumi, ūdens, uguns, augstas temperatūras, asu objektu kaitējumi, u.c.) vai, ja tika pārkāpti preces lietošanas un drošības noteikumi, preces tika lietotas neatbilstoši vai ne mērķim.

11.5. Preču maiņa un atgriešana, piegādājot ne tās preces

11.5.1. Ja Pircējam tika piegādātas ne tās preces, Pircējam nekavējoties, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā, infomēt par to Pārdevēju uz e-pastu [email protected], vai zvanot pa telefonu +37166163169. Pārdevējs apņemas pieņemt tādas preces un tās samainīt pret vēlamām. Tajā gadījumā, kad Pārdevējam nav pasūtīto preču, viņš atgriež Pircējam samaksāto naudu par precēm. Nauda Pircējam atgriežama 14 kalendāro dienu laikā pēc tam, kad Pārdevējs saņēma Pircēja ziņojumu par līguma atteikšanu, bet, ja Prece nav atgriezta Pārdevējam pēc šīs punktā minētās kārtības, termiņš skaitāms no preces atgriešanas Pārdevējam dienas. Apstiprinot šos Noteikumus, Pircējs piekrīt, ka nauda tiktu atgriezta Pircēja bankas kontā, izņemot gadījumus, kad Pircējs un Pārdevējs ir vienojušies citādāk.

11.5.2. Preču un naudas atgriešanas kārtība iestādāta Noteikumu 11.6. punktā.

11.6. Preču un naudas atgriešanas kārtība

11.6.1. Tiesības atgriezt preces Pircējs var izmantot tikai tajā gadījumā, ja atgriešanas termiņš nav pagājis, prece tika sabojāta vai nemainījās tās izskats, tā pat tā netika lietota. Visas atgriežamās preces ir jāatsūta ar visām etiķetēm, aizsardzības maisiņiem un oriģinālo iepakojumu.

11.6.2. Visas dāvanas, kuras tika sniegtas ar iegādāto preci, ir jāatgriež kopā ar preci.

11.6.3. Atgriežot preci, Pircējam ir jānorāda sūtītāja adrese un labi jāiepako prece, kad tā netiktu sabojāta sūtīšanas laikā. Pārdevējs neatgriezīs naudu par preci, kura tika sabojāta sūtījuma laikā. Pārdevējs neatbild par sūtījumiem, kuri netika izsūtīti vēlami iepakoti, uz nepareizi norādītu adresi, tā pat, ja sūtījumi bija pazaudēti vai sabojāti sūtījuma laikā.

11.6.4. Ja Pircējs ApavuSkvers.lv iegādājās preču komplektu, tam ir jāatgriež Pārdevējam viss preču komplekts, tas ir, (man šis teikums ir tik ļoti nesaprotams, morfoloģiski, sintaktiski)

11.6.5. Pircējam, izmantojot Noteikumu 11.1.-11.6. punktos noteiktās tiesības, ir jāizpilda Noteikumos norādītās prasības par preču atgriešanu un pieturēties pie tās kārtības.

11.6.6. Apstiprinot šos Noteikumus, Pircējs piekrīt, ka nauda tiktu atgriezta Pircēja bankas kontā, izņemot gadījumus, kad Pircējs un Pārdevējs vienojās citādi.

11.6.7. Pircēja iztērētie izdevumi sūtīšanai, atgriežot preci nav atgriezti, ja atgriežamā prece ir kvalitatīva.

11.6.8. Preces piegādes izdevumi nav apmaksāti, ja Pircējs izvēlas citu piegādes veidu, nevis tādu, kuru piedāvā Pārdevējs, norādīti ŠEIT.

11.6.9. Pārdevējam ir tiesības neatgriezt lietotājam tā samaksāto summu tikmēr, kamēr preces nav atgrieztas Pārdevējam un nav pārbaudītas pēc Noteikumu 11.6.2. punkta.

11.6.10. Ja, mainot preces, izveidojas starpība, Pircējam ar Pārdevēju ir jānorēķinās pēc pārskaitītajām cenām.

11.6.11. Ja klients izmantoja papildus atlaidi (piemēram, bezmaksas piegāde) un vēlāk atsauc (atgriež) vismaz vienu preci no šī pasūtījuma, “ApavuSkvers.lv” ir tiesības no klienta atgriežamās summas jānoskaita atlaides summa.

12. Dāvanu karte

12.1. Dāvanu karte, kura iegādāta www.ApavuSkvers.lv veikalā ir derīga 6 mēnešus no tās iegādes dienas. Pircējs, iegādājoties dāvanu karti, piekrīt dāvanas kartes lietošanas noteikumiem.

12.2. Dāvanu karte nav maināma naudā un nav atgriežama.

12.3. Ja preces, par kurām tiem norēķināts ar Dāvanu karti, cena ir lielāka kā Dāvanu kartes nominālā vērtība, kura norādīta uz Dāvanu kartes, trūkstošo summu iespējams piemaksāt.

12.4. Ja preces, par kurām tiek norēķināts ar Dāvanu karti, cena ir mazāka kā Dāvanu kārtes nominālā vērtība, kura norādīta uz Dāvanu kartes, starpība netiek atgriesta.

12.5. Ar vienu Dāvanu karti iespējams norēķināties vienu reizi, pēc tam karte tiek anulēta.

12.6. Ja dāvanu karte netika lietota tās derīguma termiņā, tā tiek uzskatīta par nederīgu.

13. Atbildība

13.1. Pircējs ir pilnībā atbildīgs par to norādīto personas datu pareizību. Ja Pircējs nenorāda precīzus personas datus, Pārdevējs neatbild par problēmām, kuras radušās tā dēļ, un tam ir tiesības pieprasīt no Pircēja atlīdzinājuma naudu.

13.2. Pircējs ir atbildīgs par darbībām, kuras ir veiktas, lietojot šo interneta veikalu.

13.3. Piereģistrējies, Pircējs ir atbildīgs par savu pieslēgšanos datu nodošanu trešajām personām. Ja ApavuSkvers.lv piedāvātos pakalpojumus lieto trešā persona, kura pieslēgusies pie interneta veikala, kuru lieto Pircējs ar tā datiem, Pārdevējs šo personu uzskata par Picēju.

13.4. Pārdevējs var tikt atbrīvots no atbildības tajos gadījumos, kad zaudējumi rodas tādēļ, ka Pircējs, neskatoties uz Pārdevēja rekomendācijām un saviem pienākumiem, neiepazinās ar šiem Noteikumiem, lai gan tāda iespējam tam bija nodrošināta.

13.5. Ja Pārdevēja interneta veikalā ir norādes uz citiem uzņēmumiem, organizācijām vai personu mājaslapām, Pārdevējs nav atbildīgs par tur esošo informāčiju vai esošo darbību, neatbild par tām, nekontrolē un nav pāstāvis tiem uzņēmumiem vai personām.

13.6. Pārdevējs neatbild par Pircēja un Pārdevēja partneriem, kuru pakalpojumus Pircējs pasūta, savstarpējām attiecībām.

13.7. Rodoties kaitējumiem, vainīgā puse atlīdzina citai pusei zaudējumus.

14. Informācijas apmaiņa

14.1. Pārdevējs visus ziņojumus sūta pēc Noteikumiem 2.2. punktā norādītās kārtības uz Pircēja norādīto e-pasta adresi.

14.2. Pircējs visus ziņojumus un jautājumus sūta uz Pārdevēja e-pasta adresi [email protected]

15. Beigu nolikumi

15.1. Šie Noteikumi izveidoti, vadoties pēc LR tiesību aktiem.

15.2. Attiecības, kas rodas par pamatu šiem noteikumiem, ir LR tiesības.

15.3. Visas neskaidrības, kuras radušās šo noteikumu veikšanas dēļ, spriežamas sarunu veidā. Ja nav iespējams vienoties, strīdi risināmi pēc LR likumos noteiktās kārtības.

Preču pirkšanas - pārdošanas noteikumi ApavuSkvers.lv interneta veikalā

1. Jēdzieni

1.1. Pārdevējs - Lietuvas Republikas SI “Reģistru centrs”, Juridisko personu reģistra Viļņas filiālē reģistrēta privāta, juridiska persona Ltd “Mido idėjos”, uzņēmuma kods 303262822, PVN maksātāja kods LT100008821616, reģistrācijas adrese M.Mažvyda iela 12-71, LT-06269, Viļņa, adrese korespondencei Laisves pr. 60, Viļņa.

1.2. ApavuSkvers.lv - interneta veikals, kura adrese ir www.ApavuSkvers.lv

1.3. Pircējs - 1) rīcības spējīga fiziska persona, t.i. persona, kura ir pilngadīga, kura darbības spēja nav ierobežota ar tiesas kārtību; 2) nepilngadīga persona no 14 līdz 18 gadu vecumam, kuram ir vecāku vai aprūpētāja piekrišana, izņemot tos gadījumus, kad viņš ir emancipēts; 3) juridiska persona; 4) visu augstāk minēto personu pārstāvji.

1.4. Puses - Pircējs un Pārdevējs kopā.

1.5. Personīgie dati - jebkura informācija, kura saistīta ar fizisko personu - datu subjektu, kura identitāte ir zināma vai var tikt tieši vai netieši noteicama, izmantojot tādus dokumentus kā personas kodu, vienas vai vairākas personas svarīgas fiziskas, fizioloģiskas, psiholoģiskas, ekonomiskas, kultūras vai sociālas rakstura iezīmes.

1.6. Noteikumi - šie “Preču pirkšanas - pārdošanas ApavuSkvers.lv interneta veikalā noteikumi”.

1.7. Konts - Pircēja reģistrēšanas ApavuSkvers.lv rezultāts, kura dēļ izveidojama viņa personīgo datu un pasūtījumu vēstures sargājošs profils (account).

2. Kopīgie nolikumi

2.1. Šie preču pirkšanas - pārdošanas noteikumi (tālāk “Noteikumi”), tos apstiprinot pircējam (iepazīstoties ar Noteikumiem kā arī ieliekot ķeksīti pie apgalvojuma “Ar noteikumiem iepazinos un pie tiem pieturēšos”), ir pusēm nepieciešams tiesisks dokuments, kurā nostatītas Pircēja un Pārdevēja tiesības kā arī pienākumi, preču iegādes un norēķināšanās apstākļi, preču piegādes un atgriešanas kārtība, pušu atbildība kā arī citas, ar preču pirkšanas - pārdošanas ApavuSkvers.lv interneta veikalā saistītās lietas.

2.2. Iepirkties ApavuSkvers.lv ir tiesības tikai Pircējam, kā tie nosaukti Noteikumi 1.3. punktā. Pircējs, apstiprinot Noteikumus, apstiprina, ka tam ir tiesības pirkt preces www.ApavuSkvers.lv

2.3. Pārdevējam ir tiesības jebkurā laikā mainīt, labot vai papildināt Noteikumus, ievērojot tiesību aktos noteiktās prasības. Par jebkādām izmaiņām, labojumiem vai papildinājumiem, reģistrētais Pircējs tiks informēts, pieslēdzoties ApavuSkvers.lv mājas lapā un, gribēdams iepirkties šajā interneta veikalā, tam no jauna būs jāapstiprina modificētie Noteikumi.

2.4. Ja Pārdevēja tiesībās vai pienākumos ir norādīts, ka var tikt nepieciešams nodot informāciju Pircējam caur e-pastu, šādos gadījumos par eksistējoša, Pircējam piederoša e-pasta adreses nodošanu Pārdevējam, atbild pats Pircējs.

3. Personīgo datu drošība

3.1. Pircējs var pasūtīt preces ApavuSkvers.lv, izvēloties vienu no veidiem:

3.1.1. internetā, piereģistrējoties ApavuSkvers.lv (ievadot savu reģistrācijas vārdu un paroli);

3.1.2. internetā, nepiereģistrējoties ApavuSkvers.lv;

3.1.3. telefoniski;

3.1.4. preču pieņemšanas punktā.

3.2. Pircējs, pasūtīdams preci ar vienu no Noteikumiem 3.1.1 - 3.1.2 punktos norādītajiem veidiem, noteiktos Pārdevēja veidotos informācijas laukos, jānorāda Privātuma politikā norādītos, vēlamos preču pasūtīšanai vajadzīgos savu Personīgos datus.

3.3. Pircējiem, kas izvēlējušies Preču pasūtīšanu caur telefonu vai Preču saņemšanas punktā, piemērojami Noteikumu un Privātuma politikas nolikumi. Izveidojot pasūtījumu, Pircēji piekrīt Noteikumiem.

3.4. Kad Pircējs, izvēlējies preci vai pakalpojumu un noformējis preču grozu, veic visus pasūtījuma soļus, no kuriem pēdējais ir maksājuma veida izvēlēšanās un apstiprināšana, uzskatāms, ka starp Pārdevēja un Pircēju ir radušās pirkšanas - pārdošanas tiesiskās attiecības un ir izveidots pirkšanas - pārdošanas līgums.

3.5. Ikviens Pircēja pasūtījums tiks saglabāts ApavuSkvers.lv datu bāzē.

3.6. Pircējs, apstiprinot šos Noteikumus piekrīt, ka 2.2. punktā norādītie viņa personīgie dati tiktu kārtoti preču un pakalpojumu pārdošanai interneta veikalā ApavuSkvers.lv, Pārdevēja darbības analīzes un tiešās tirdzniecības mērķiem kā arī piekrīt, ka viņa personīgie dati - vārds, uzvārds, preču piegādes adrese, telefona numurs un e-pasts tiks atklāts Pārdevēja partneriem (datu kārtotājiem), kuri nodrošina precu piegādi vai citas, ar Pircēja pasūtījumu atbilstošas darbības.

3.7. Pircējs, piekrītot, ka viņa personīgie dati tiktu kārtoti preču un pakalpojumu pārdošanai Pārdevēja interneta veikalā, tā pat piekrīt, ka uz viņa norādīto telefona numuru un e-pastu tiktu sūtīti informatīvi paziņojumi, kuri ir svarīgi, preču pasūtījuma veidošanai.

4. Pircēja tiesības

4.1. Pircējam ir tiesības pirkt preces kā arī pasūtīt pakalpojumus ApavuSkvers.lv pēc šo Noteikumu noteiktās kārtības.

4.2. Pircējam ir tiesības atteikties no pasūtījuma pēc šo Noteikumu noteiktās kārtības.

4.3. Pircējam ir tiesības atteikties no preču pirkšanas - pārdošanas līguma, kas veidots ApavuSkvers.lv interneta veikalā, paziņojot par to Pārdevējam rakstiski (e-pastā, norādot vēlamo atgriešanas preci un tās pasūtījuma numuru) ne vēlāk kā 14 dienu laikā no preces piegādes/saņemšanas dienas, izņemot gadījumus, kad līgums veidots:

4.3.1. preču dēļ, kuras tika ražotas pēc Pircēja individuālā pasūtījuma vai ir tam acīmredzot piemērotas, vai kuras savu iezīmju dēļ ir ne tādas, ir ātri plīstošas vai beidzies to derīguma termiņš.

4.4. Noteikumu 4.3. punktā noteiktās Pircēja tiesības ir derīgas, vadoties pēc (es likumus nepazīstu, man nav ne jausmas, kas tas ir)

4.5. Noteikumu 4.3. punktā noteiktās Pircēja tiesības Pircējs var izmantot tikai tajā gadījumā, ja prece nav tikusi bojāta vai netika mainīts tās izskats, tā pat tā netika lietota un tā ir ar visām iepakojuma etiķetēm.

4.6. Tajā gadījumā, kad Pircējs ApavuSkvers.lv interneta veikalā iegādājies preču komplektu un vadījies pēc Noteikumu 4.3. punktā minētajām tiesībām pieprasa atteikties no pirkšanas - pārdošanas līguma par konkrētu preci, tam ir jāatgriež Pārdevējam viss preču komplekts, tas ir, Pircējs šādā gadījumā var izmantot Noteikumu 4.3. punktā minētās tiesības uz visu preču komplektu. Tajā gadījumā, kad vismaz viena prece no komplekta neatbilst Noteikumu 11.4. punktā minētajiem pieprasījumiem, Pārdevējam ir tiesības atteikties no preces komplekta atgriešanas.

5. Pircēja apņemšanās

5.1. Pircējs, izmantojot ApavuSkvers.lv, apņemas izpildīt savas apņemšanās, vadīties pēc šiem Noteikumiem, Privātuma politikas, citiem apstākļiem, kuri ir norādīti ApavuSkvers.lv, kā arī nepārkāpt Latvijas Republikas tiesības aktus.

5.2. Pircējam ir jāsamaksā par pasūtītajām precēm vai pakalpojumiem vai pieņemt tās pēc šo Noteikumu nostādītās kārtības. Izvēloties preces saņemt Preču saņemšanas punktā, Pircējam ir jāsaņem preces Preču saņemšanas punktā noteiktajos termiņos.

6. Pārdevēja tiesības

6.1. Pārdevējam ir tiesības mainīt, apstādināt vai pārtraukt noteiktas ApavuSkvers.lv funkcijas un to veikšanu vai daļu no tām, tā pat mainīt ApavuSkvers.lv esošo elementu izklāstu.

6.2. Pārdevējam ir tiesības apstādināt vai pārtraukt ApavuSkvers.lv darbību. Tādā gadījumā, visi pieņemtiem un apstiprinātie Pircēju pasūtījumi ir apstādinati, bet jauni pasūtījumi netiek pieņemti.

6.3. Pārdevējam ir tiesības mainīt pakalpojumus, kuri ir ApavuSkvers.lv, to apjomu vai veidu, apstādināt, pārtraukt pakalpojumu vai to daļu esamību, aplikt ar nodokli pakalpojumus vai to daļu.

6.4. Ja Pircējs mēģina kaitēt ApavuSkvers.lv darba stabilumam, drošībai vai nepilda savas apņemšanās, Pārdevējam ir tiesības nekavējoties, bez priekšlaicīga paziņojuma, ierobežot vai apstādinat Pircēja iespēju lietot ApavuSkvers.lv vai izņēmuma gadījumos iznīcināt Pircēja profilu.

6.5. Pārdevējam ir tiesības iepriekš nepaziņojot par to Pircējam, anulēt viņa pasūtījumu, ja Pircējs, izvēlējies Noteikumu 8.2.1., 8.2.2. vai 8.2.3. punktā noteiktos apmaksas veidus, nesamaksā par precēm 3 darba dienu laikā.

6.6. Ja Pircējs izvēlas Noteikumu 8.2. punktā noteikto apmaksas veidu, Pārdevējam, veidojoties neskaidrībām par pasūtījumā norādīto informāciju, ir tiesības sazināties par Pircēju caur pasūtījumā norādītajiem rekvizītiem. Preču piegādes termiņš tādā gadījumā ir sākts skaitīt no dienas, kad notika sazināšanās ar Pircēju. Pāŗdevējam ir tiesības iepriekš, nepaziņojot Pircējam, anulēt viņa pasūtījumu, i) ja Pārdevējam neizdodas sazināties ar Pircēju 2 darba dienu laikā pēc pasūtījuma iesniegšanas vai ii) ja Pircējs nesniedz Pārdevējam vajadzīgo informāciju Pārdevēja norādītajā termiņā vai iii) ja Pircējs nesniedz Pārdevējam apstiprinājumu par viņa personu datu pareizību.

6.7. Pārdevējam ir citas tiesības, kuras ir iestrādātas šajos Noteikumos, Privātuma politikā, citos ApavuSkvers.lv dokuments un Latvijas Republikas tiesības aktos.

7. Pārdevēja apņemšanās

7.1. Pārdevējs apņemas pēc šiem Noteikumiem un citiem ApavuSkvers.lv dokumentiem un to noteiktiem apstākļiem, izveidot Pircējam iespēju lietot ApavuSkvers.lv piedāvātos pakalpojumus.

7.2. Pārdevējs apņemas skaidri un saprotami ApavuSkvers.lv nodrošinat Pircējam informāciju, kura ir apstiprināta Lietuvas Republikas Civilajā kodeksā 6.2287 pantā.

7.3. Pārdevējs apņemas cienīt Pircēja privātumu. Pircēja Personas dati tiek kārtoti pēc Noteikumu, Privātuma politikas un Latvijas Republikas tiesības aktu noteiktās kārtības.

7.4. Līdz pasūtījuma apstiprināšanai informēt Pircēju par pasūtījuma notikšanai svarīgu ApavuSkvers.lv funkciju apstādināšanu vai pātraukšanu, tā pat Noteikumu 6.2. - 6.3. punktos norādītās izmaiņas. Informācijas nodošana ApavuSkvers.lv uzskatāms par labu esamu informēšanu.

7.5. Pēc Noteikumos nostatītajiem apstākļiem, Pārdevējs apņemas Pircējam piegādāt preces un pieņemt Pircēja atgrieztās preces.

7.6. Ja Pārdevējam, svarīgu apstākļu dēļ nav iespējams piegādāt Pircēja pasūtīto preci, tas apņemas piedāvāt Pircējam analoģisku vai, cik iespējams, ar savām īpašībām līdzīgu preci. Pircējam, atsakoties pieņemt preci, kura tika piedāvāta kā analoģiska vai līdzīga, Pārdevējs apņemas atgriezt Pircējam samaksāto naudu 14 darba dienu laikā, ja tika veikts iepriekšējais maksājums, un jebkurā gadījumā atteikt pasūtījumu.

7.7. Pārdevējs apņemas izpildīt citus Noteikumos, Privātuma politikā un Latvijas Republikas tiesības aktos Pārdevējam noteiktos pienākumus.

8. Preču cenas, apmaksas kārtība un termiņi

8.1. Preču cenas ApavuSkvers.lv noformētajā pasūtījumā norādītas eiro, ieskaitot tajā brīdī esošo PVN lielumu, kurš noteikts tiesības aktos.

8.2. Par pasūtītajām precēm var norēķināties ar vienu no veidiem:

8.2.1. lietojot elektronisko banku sistēmu;

8.2.2. izmantojot bankas pārskaitījumu;

8.2.3. ar skaidru naudu vai bankas karti preču piegādes/saņemšanas laikā.

8.3. Kad Pārdevējs saņem samaksu par precēm, tiek apstiprināts preču pasūtījums un tiek sākts skaitīt preču piegades termiņš.

8.4. Pircējs, apstiprinot Noteikumus, piekrīt, ka preču pirkšanas dokuments - PVN rēķins, kurš ir kopā ar preču garantijas čeku, viņam tiks nodrošinātas elektroniskā veidā uz Pircēja reģistrācijas formā norādīto e-pastu uzreiz pēc pasūtījuma beigšanas. PVN rēķinā norādītas izvēlētās preces, to daudzums, atlaides, ja ir, gala cena, ieskaitot visus nodokļus un citas grāmatvedības uzskaites, kurām ir reglamenējošu aktu spēks.

8.5. Pārdevējs Pircēja pirkto preču PVN rēķinu tā pat ievieto ApavuSkvers.lv sadaļā “Mani pasūtījumi”. Pircējam, izveidojot pasūtījumu, sadaļā “Mani pasūtījumi”, viņš varēs redzēt un izprintēt pasūtījumu lapu.

8.6. Preču cena pēc tam, kad Pārdevējs apstirpina pasūtījumu, mainīties nevarēs, izņemot gadījumus, ka preces cena mainījās sistēmas kļūdu dēļ vai citu objektīvu, no Pārdevēja neatkarīgu iemeslu dēļ. Ja tādā gadījumā Pircējs nepiekrīt iegādāties preci ar jauno cenu, Pircējs var atteikties no pasūtījuma, informēdams par to Pārdevēju 2 darba dienu laikā. Anulējot pasūtījumu pēc šī punkta esošās kārtības, Pircējam tiek atgrieztas visas tā samaksātās summas.

9. Preču piegāde

9.1. Pasūtīdams preces, Pircējs var izvēlēties vienu no preču piegādes veidiem, kuri minēti Noteikumu 9.2 - 9.3. punktos. Preču piegādes veidi kā arī cenrāži pieejami ŠEIT.

9.2. Ja Pircējs pasūtījuma laikā izvēlas piegādes veidu uz mājām ar kurjeru:

9.2.1. Pircējs apņemas norādīt precīzu piegādes vietu.

9.2.2. Pircējs apņemas preces saņemt pats. Saņemot preces, noteikti ir jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (ID karte, pase vai autovadītāja apliecība). Ja Pircējs preci pats saņemt nevar, bet preces ir piegādātas uz Pircēja norādīto vietu, Pircējam nav tiesības celt Pārdevējam precenziju par preču piegādi neīstajai personai.

9.3. Ja Pircējs pasūtījuma laikā izvēlas Preču piegādi uz Omniva pakomātu:

9.3.1. Sūtījums uz Omniva pakomātu ir jāizņem 7 kalendāro dienu laikā, pēc tam, kad Pārdevējs par to ir informējis Pircēju caur e-pastu, ka preci ir iespējams saņemt,

9.4. Ja Pircējs pasūtījuma laikā izvēlas preču piegādi uz mājām ar Latvijas pasta palīdzību:

9.4.1. Pircējs apņemas norādīt precīzu preces piegādes vietu.

9.4.2. Pircējs apņemas preces saņemt pats. Saņemot preces, noteikti ir jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (ID karte, pase vai autovadītāja apliecība). Ja Pircējs preci pats saņemt nevar, bet preces ir piegādātas uz Pircēja norādīto vietu, Pircējam nav tiesības celt Pārdevējam precenziju par preču piegādi neīstajai personai. Ja sūtīšana uz mājām nebūs veiksmīga, Pircēja pasūtījums ir jāizņem no atbilstošās Latvijas pasta nodaļas 14 kalendāro dienu laikā.

9.5. Balstoties uz Noteikumu 9.2.-9.4. punktiem, ja pircējs nesaņem preces norādītajā termiņā vai tās neizdodas nogādāt Pircējam un Pircējs par precēm un to piegādi bija samaksājis, pārstāvji sazinas ar Pircēju par citu piegādes laiku un/vai veidu. Ja Pircējs vienalga nesaņem preces vai neizdodas tās nogādāt, tādas preces tiek atgrieztas Pārdevējam, pasūtījums anulējams, bet Pircējam atgriezta nauda par samaksātajām precēm, izņemot nodokli par preču piegādi.

9.6. Pārdevējs nodrošina preces Pircējam, vadoties pēc preču aprakstos norādītajiem termiņiem. Šie termiņi ir prelimenāri, bez tam nav derīgi tajos gadījumos, kad Pārdevēja noliktavā nav vajadzīgo preču, bet Pircējs informējams par viņa pasūtīto preču trūkumu. Kopā Pircējs piekrīt, ka izņēmuma gadījumos preču piegāde var kavēties dažādu iemeslu dēļ, kuri nav atkarīgi no Pārdevēja.

9.7. Visos gadījumos Pārdevējs atbrīvojams no atbildības par preču piegādes termiņu kavēšanos, ja preces Pircējam nav nogādātas vai nogādātas ne laikā Pircēja vainas dēļ vai Pircēja iemeslu dēļ.

9.8. Sīkāka informācija, kas saistīta ar preču piegādi, atrodama sadaļā “Piegāde”.

10. Preču kvalitātes garantijas un lietošanas derīguma termiņš

10.1. Ikvienas ApavuSkvers.lv pārdodamās preces īpašības kopīgi norādītas pie ikvienas preces esošajā preces aprakstā.

10.2. Pārdevēja nostādītā kvalitātes garantija neierobežo lietotāju tiesības, kuras, iegādājoties nevēlamas kvalitātes preci vai pakalpojumu, tiem nostāda tiesas akti.

11. Tiesības atteikties no pirkšanas - pārdošanas līguma, preču atgriešanas un maiņas kārtība

11.1. Tiesības atteikties no pirkšanas - pārdošanas līguma:

11.1.1. Pircējam, nenorādot iemeslu, 14 dienu laikā ir tiesības atteikties no preču pirkšanas - pārdošanas līguma, paziņojot par to Pārdevējam. Šo tiesību Pircējs nevar izmantot, ja ir ticis izveidots viens no Lietuvas Republikas Civilā kodeksa 6.22810 panta 2. daļā minētajiem līgumiem.

11.1.2. Par pirkšanas - pārdošanas līguma atteikšanos Pircējs Pārdevējam zino ar vienu no veidiem: aizpildīdams līguma atteikšanos formu (hiperlinks) vai iesniegdams skaidru paziņojumu, kurā aprakstīts tā lēms no līguma atteikties. Paziņojums par atteikšanos no līguma sūtāms uz e-pastu [email protected]. Saņemot Pircēja ziņojumu, Pārdevējs nekavējoties izsūta apstiprinājumu par ziņojuma saņemšanu.

11.1.3. Izmantot pirkšanas - pārdošānas līguma atteikšanās tiesību ir ļauts 14 dienu laikā un to skaita tā: a. kad izveidots pirkšanas - pārdošanas līgums, - no tās dienas, kurā Pircējs vai tā norādītā persona, izņemot pārvadātāju, saņem pasūtīto preci; b. ja Pircējs ar vienu pasūtījumu ir pasūtījis vairāk nekā vienu preci un preces ir piegādājamas atsevišķi, - no tās dienas, kurā Pircējs vai tā norādītā persona, izņemot pārvadātāju, saņem pēdējo preci; c. ja prece piegādājama dažādās partijās vai daļās - no tās dienas, kurā Pircējs vai tā norādītā persona, izņemot pārvadātāju, saņem pēdējo partiju vai daļu;

11.1.4. Ja Pircējs atsakās no pirkšanas - pārdošanas līguma, kamēr prece vēl netika tam piegādāta, Pārdevējs tādu Pircēja atteikumu noformē kā pasūtījuma atcelšanu un atbilstoši informē par to Pircēju uz viņa norādītu e-pasta adresi.

11.1.5. Ja Pircējs atsakās no pirkšanas - pārdošanas līguma pēc tam, kad prece jau tika piegādāta, vai tas preci ir saņēmis, tiek pielāgoti Noteikumu 11.6. punktā norādītie nolikumi.

11.2. Derīgas kvalitātes preču maiņas un atgriešanas noteikumi:

11.2.1. Pircējam ir tiesības 14 dienu no preču nodošanas dienas mainīt iegādātās preces uz analoģiskām precēm, ar citādu izmēru, formu, krāsu, modeli vai komplekta precēm. Ja mainot preces veidojas cenu starpība, Pircējam ar Pārdevēju ir jānorēķinas pēc pārskaitītajām cenām. Pircēja ziņojums par vēlmi izmantot šajos Noteikumos noteiktās tiesības ar norādītajām atgrieztajām precēm sūtāms uz e-pastu [email protected]

11.2.2. Ja Pircējam nepatīk nopirkto preču forma, lielums, krāsa, modelis vai komplektācija, preces maināmas un atgriežamas pēc Latvijas Republikas likumdošanas. Lietotāja tiesības atteikties no attālināta līguma un ne tirdzniecības telpās izveidota līguma nepiemērojas līgumiem, kuri minēti Lietuvas Republikas Civilā kodeksa 6.228 panta 2. daļā. No Noteikumu 11.3.1. punktā nosauktā termiņa, Pircējam ir tiesības atteikties vai mainīt līgumu, kuri neietilpst šajā sarakstā:

11.2.2.1. Līgums, pēc kura pakalpojumi lietotājam ir pilnībā nodrošināti, ja pirms pakalpojumu saņemšanas tika saņemts lietotāja skaidra piekrišana, ka tas neatteiksies no līguma, ja uzņēmējs pilnībā izpildīs līgumu;

11.2.2.2. Līgums, pēc kura pārdoto preču vai pakalpojumu cena ir atkarīga no finanšu tirgus maiņām šīs nodaļas 1. daļā noteikto līgumu uzskata par atteiktu;

11.2.2.3. Līgums, kurš veidots pēc lietotāja speciāla pasūtījuma vai norādēm, vai precēm, kuras ir skaidri veidotas lietotāja personīgajām vajadzībām;

11.2.2.4. Līgums par ātri lūstošām precēm vai precēm, kuru lietošanas termiņš ir ļoti īss;

11.2.2.5. Līgums par sapakotām precēm, kuras tika izpakotas pēc piegādes un kuras ir nederīgas atgriešanai veselības drošības vai higiēnas iemeslu dēļ (adīti vīriešu, zēnu, sieviešu, meiteņu apakšbiksītes, mazuļu drēbītes, zeķbikses, zeķes, puszeķes vai citas līdzīgas preces, piemēram, šūti vīriešu, zēnu, sieviešu, meiteņu apakškrekli, nakts krekli, gultasveļa, pidžamas un līdzīgas preces, krūšturi, korsetes un citas preces);

11.2.2.6. Līgums par precēm, kuras pēc piegādes tika sajauktas ar citām savu īpašību dēļ;

11.2.2.7. Līgums par alkoholiskiem dzērieniem, kuru cena tika nostādīta, izveidojot pirkšanas - pārdošanas līgumu un kuri tika piegādāti pēc trīsdesmit dienām no līguma izveidošanas, bet īstā dzērienu vērtība ir atkarīga no tirgus svārstībām;

11.2.2.8. Līgumi, kas noslēgti ar patērētāju, ja pārdevējs iesniedz īpašu iesniegumu par šādu ierašanos, lai veiktu tūlītējus remontdarbus vai tehniskās apkopes darbus. Ja šajā gadījumā tirgotājs sniedz vairāk papildu pakalpojumus, nekā patērētājs bija norādījis, vai pārdod vairāk papildus preces nekā tas bija nepieciešams remonta vai uzturēšanas darbiem, tad šiem papildus pakalpojumiem vai precēm ir pielāgojamas tiesības atteikties no līguma;

11.2.2.9. Līgumi par iesaiņotiem video vai audio ierakstiem vai iepakotu programmatūru, kuras pēc piegādes bija izsaiņotas;

11.2.2.10. Laikrakstu, periodisko izdevumu vai žurnālu piegāde, izņemot līgumus par šo publikāciju abonēšanu;

11.2.2.11. Līgumi, kuri noslēgti atklātā izsolē;

11.2.2.12. Līgumi par izmitināšanu, preču pārvadājumiem, auto nomu, ēdināšanas vai atpūtas pakalpojumiem, ja līgumā ir norādīts pakalpojumu sniegšanas datums vai periods;

11.2.2.13. Digitālā satura līgumu nodrošināšana ar nosacījumu, ka patērētājam tiek piedāvāts digitālais saturs ar iepriekšēju nepārprotamu piekrišanu un atzīšanu, tādējādi zaudējot tiesības izstāties no līguma.

11.2.3. Saņemot preci, Pārdevējs apņemas mainīt to ar tām pašām precēm, kādas norādījis Pircējs (forma, lielums, krāsa, modelis, komplektācija). Ja Pārdevējam nav vēlamās maiņas preces, tas atgriež Pircējam par preci samaksāto naudu. Nauda Pircējam tiek atgriesta 14 kalendāro dienu laikā pēc tam, kad Pārdevējs saņēmis no Pircēja ziņojumu par vēlmi izmantot šo tiesību, bet, ja Prece nav atgriesta Pārdevējam, šajā punktā norādītais termiņš skaitāms no Preces atgriešanas dienas.

11.2.4. Apstiprinot šos Noteikumus, Pircējs piekrīt, ka nauda tiktu atgriesta Pircēja bankas kontā, izņemot gadījumus, kad Pircējs un Pārdevējs vienojas citādi.

11.2.5. Preču un naudas atgriešanas kārtība norādīta Noteikumu 11.6. punktā.

11.3. Nevēlamas kvalitātes preču maiņa un atgriešanas kārtība:

11.3.1. Pārdoto preču trūkumi tiek novērsti, nekvalitatīvas preces tiek mainītas, maiņa notiek pēc Noteikumos iekļautās kārtības kā arī vadoties pēc Latvijas Republikas tiesību aktiem.

11.3.2. Ja Pircējs iegādājās nevēlamas kvalitātes preci un par to bija atzīmējis preces nodošanas - pieņemšanas dokumentā (ja neatzīmēja, piemērojami Noteikumu 11.3. punktā minētie nolikumi) vai preču nevēlama kvalitāte izpaužas ar ražošanas defektu, kurš bija preces pirkšanas laikā, vai neatbilstību ražotāja norādītajām speficikācijā, Pircējs var atgriezt preces un pēc izvēles var pieprasīt:

11.3.2.1. lai Pārdevējs bez samaksas reāla termiņā novērstu preces trūkumus, ja trūkumus ir iespējams novērst;

11.3.2.2. lai tiktu samazināta pirkšanas cena;

11.3.2.3. lai prece tiktu samainīta uz analoģisku vēlamas kvalitātes preci, izņemot gadījumus, kad trūkumi ir nelieli vai tie radās Pircēja dēļ;

11.3.2.4. atgriezt samaksāto naudu un atteikties no pirkšanas - pārdošanas līguma, kad nevēlamas kvalitātes preces pārdošana ir galvenais pasūtījuma pārkāpums.

11.4. Pircējs var izvēlēties tikai vienu no Noteikumos 11.4.2. punktā minētajiem variantiem. Savu izvēli Pircējam jāpaziņo, atgriezdams preci. Ja Pircējs izvēlas 11.4.2. punktā piedāvāto variantu, Pārdevējam nav iespējas to izpildīt, Pārdevējs piedāvā alternatīvu 11.4.2. punktā minētajam veidam. Pircējam nav tiesības mainīt izvēlēto veidu. Pircējam nav tiesības pārtraukt pirkšanas - pārdošanas līgumu, ja preces trūkums ir mazsvarīgs.

11.4.1. Pircējam, vēloties atgriezt preces, jāpieturas pie šiem apstākļiem;

11.4.1.1. paziņot par to Pārdevējam uz e-pastu [email protected], paziņojumā jānorāda atgriežamās preces;

11.4.1.2. jānorāda preču iegādes dokuments;

11.4.1.3. jāpievieno brīvas formas lūgums.

11.4.2. Tiesības atgriezt nekvalitatīvas preces Pircējs var izmantot 14 kalendāro dienu laikā no preces saņemšanas.

11.4.3. Pārdevējam ir tiesības nepieņemt Pircēja atgriezto preci, ja Pircējs nepieturas pie Noteikumos norādītās preču atgriešanas kārtības.

11.4.4. Pircējam ir jāsamaksā par preces piegādes izdevumiem kā arī preces atgriešanas izdevumiem, bet Pārdevējam pārliecinoties, ka preces atgrieztas nevēlamas kvalitātes dēļ, ir jāatgriež Pircējam tā samaksātos izdevumus, izņemot Noteikumos minētos izņēmumus. Preču atgriešana notiek pēc Noteikumu 11.6. punkta.

11.4.5. Nauda Pircējam tiek atgriesta 14 kalendāro dienu laikā pēc tam, kad Pārdevējs saņēma Pircēja ziņojumu par nekvalitatīvu preci, bet, ja prece nav atgriezta Pārdevējam pēc šī punkta kārtības, termiņš skaitāms no Preces atgriešanas Pārdevējam dienas. Apstiprinot šos Noteikumus, Pircējs piekrīt, ka nauda tiek atgriezta Pircēja bankas kontā, izņemot gadījumus, kad Pircējs un Pārdevējs vienojas citādi.

11.4.6. Nauda netiek atgriezta par tām precēm, kuras tīši vai netīši tika sabojātas (ķīmiski kaitējumi, ūdens, uguns, augstas temperatūras, asu objektu kaitējumi, u.c.) vai, ja tika pārkāpti preces lietošanas un drošības noteikumi, preces tika lietotas neatbilstoši vai ne mērķim.

11.5. Preču maiņa un atgriešana, piegādājot ne tās preces

11.5.1. Ja Pircējam tika piegādātas ne tās preces, Pircējam nekavējoties, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā, infomēt par to Pārdevēju uz e-pastu [email protected], vai zvanot pa telefonu +37166163169. Pārdevējs apņemas pieņemt tādas preces un tās samainīt pret vēlamām. Tajā gadījumā, kad Pārdevējam nav pasūtīto preču, viņš atgriež Pircējam samaksāto naudu par precēm. Nauda Pircējam atgriežama 14 kalendāro dienu laikā pēc tam, kad Pārdevējs saņēma Pircēja ziņojumu par līguma atteikšanu, bet, ja Prece nav atgriezta Pārdevējam pēc šīs punktā minētās kārtības, termiņš skaitāms no preces atgriešanas Pārdevējam dienas. Apstiprinot šos Noteikumus, Pircējs piekrīt, ka nauda tiktu atgriezta Pircēja bankas kontā, izņemot gadījumus, kad Pircējs un Pārdevējs ir vienojušies citādāk.

11.5.2. Preču un naudas atgriešanas kārtība iestādāta Noteikumu 11.6. punktā.

11.6. Preču un naudas atgriešanas kārtība

11.6.1. Tiesības atgriezt preces Pircējs var izmantot tikai tajā gadījumā, ja atgriešanas termiņš nav pagājis, prece tika sabojāta vai nemainījās tās izskats, tā pat tā netika lietota. Visas atgriežamās preces ir jāatsūta ar visām etiķetēm, aizsardzības maisiņiem un oriģinālo iepakojumu.

11.6.2. Visas dāvanas, kuras tika sniegtas ar iegādāto preci, ir jāatgriež kopā ar preci.

11.6.3. Atgriežot preci, Pircējam ir jānorāda sūtītāja adrese un labi jāiepako prece, kad tā netiktu sabojāta sūtīšanas laikā. Pārdevējs neatgriezīs naudu par preci, kura tika sabojāta sūtījuma laikā. Pārdevējs neatbild par sūtījumiem, kuri netika izsūtīti vēlami iepakoti, uz nepareizi norādītu adresi, tā pat, ja sūtījumi bija pazaudēti vai sabojāti sūtījuma laikā.

11.6.4. Ja Pircējs ApavuSkvers.lv iegādājās preču komplektu, tam ir jāatgriež Pārdevējam viss preču komplekts, tas ir, (man šis teikums ir tik ļoti nesaprotams, morfoloģiski, sintaktiski)

11.6.5. Pircējam, izmantojot Noteikumu 11.1.-11.6. punktos noteiktās tiesības, ir jāizpilda Noteikumos norādītās prasības par preču atgriešanu un pieturēties pie tās kārtības.

11.6.6. Apstiprinot šos Noteikumus, Pircējs piekrīt, ka nauda tiktu atgriezta Pircēja bankas kontā, izņemot gadījumus, kad Pircējs un Pārdevējs vienojās citādi.

11.6.7. Pircēja iztērētie izdevumi sūtīšanai, atgriežot preci nav atgriezti, ja atgriežamā prece ir kvalitatīva.

11.6.8. Preces piegādes izdevumi nav apmaksāti, ja Pircējs izvēlas citu piegādes veidu, nevis tādu, kuru piedāvā Pārdevējs, norādīti ŠEIT.

11.6.9. Pārdevējam ir tiesības neatgriezt lietotājam tā samaksāto summu tikmēr, kamēr preces nav atgrieztas Pārdevējam un nav pārbaudītas pēc Noteikumu 11.6.2. punkta.

11.6.10. Ja, mainot preces, izveidojas starpība, Pircējam ar Pārdevēju ir jānorēķinās pēc pārskaitītajām cenām.

11.6.11. Ja klients izmantoja papildus atlaidi (piemēram, bezmaksas piegāde) un vēlāk atsauc (atgriež) vismaz vienu preci no šī pasūtījuma, “ApavuSkvers.lv” ir tiesības no klienta atgriežamās summas jānoskaita atlaides summa.

12. Dāvanu karte

12.1. Dāvanu karte, kura iegādāta www.ApavuSkvers.lv veikalā ir derīga 6 mēnešus no tās iegādes dienas. Pircējs, iegādājoties dāvanu karti, piekrīt dāvanas kartes lietošanas noteikumiem.

12.2. Dāvanu karte nav maināma naudā un nav atgriežama.

12.3. Ja preces, par kurām tiem norēķināts ar Dāvanu karti, cena ir lielāka kā Dāvanu kartes nominālā vērtība, kura norādīta uz Dāvanu kartes, trūkstošo summu iespējams piemaksāt.

12.4. Ja preces, par kurām tiek norēķināts ar Dāvanu karti, cena ir mazāka kā Dāvanu kārtes nominālā vērtība, kura norādīta uz Dāvanu kartes, starpība netiek atgriesta.

12.5. Ar vienu Dāvanu karti iespējams norēķināties vienu reizi, pēc tam karte tiek anulēta.

12.6. Ja dāvanu karte netika lietota tās derīguma termiņā, tā tiek uzskatīta par nederīgu.

13. Atbildība

13.1. Pircējs ir pilnībā atbildīgs par to norādīto personas datu pareizību. Ja Pircējs nenorāda precīzus personas datus, Pārdevējs neatbild par problēmām, kuras radušās tā dēļ, un tam ir tiesības pieprasīt no Pircēja atlīdzinājuma naudu.

13.2. Pircējs ir atbildīgs par darbībām, kuras ir veiktas, lietojot šo interneta veikalu.

13.3. Piereģistrējies, Pircējs ir atbildīgs par savu pieslēgšanos datu nodošanu trešajām personām. Ja ApavuSkvers.lv piedāvātos pakalpojumus lieto trešā persona, kura pieslēgusies pie interneta veikala, kuru lieto Pircējs ar tā datiem, Pārdevējs šo personu uzskata par Picēju.

13.4. Pārdevējs var tikt atbrīvots no atbildības tajos gadījumos, kad zaudējumi rodas tādēļ, ka Pircējs, neskatoties uz Pārdevēja rekomendācijām un saviem pienākumiem, neiepazinās ar šiem Noteikumiem, lai gan tāda iespējam tam bija nodrošināta.

13.5. Ja Pārdevēja interneta veikalā ir norādes uz citiem uzņēmumiem, organizācijām vai personu mājaslapām, Pārdevējs nav atbildīgs par tur esošo informāčiju vai esošo darbību, neatbild par tām, nekontrolē un nav pāstāvis tiem uzņēmumiem vai personām.

13.6. Pārdevējs neatbild par Pircēja un Pārdevēja partneriem, kuru pakalpojumus Pircējs pasūta, savstarpējām attiecībām.

13.7. Rodoties kaitējumiem, vainīgā puse atlīdzina citai pusei zaudējumus.

14. Informācijas apmaiņa

14.1. Pārdevējs visus ziņojumus sūta pēc Noteikumiem 2.2. punktā norādītās kārtības uz Pircēja norādīto e-pasta adresi.

14.2. Pircējs visus ziņojumus un jautājumus sūta uz Pārdevēja e-pasta adresi [email protected]

15. Beigu nolikumi

15.1. Šie Noteikumi izveidoti, vadoties pēc LR tiesību aktiem.

15.2. Attiecības, kas rodas par pamatu šiem noteikumiem, ir LR tiesības.

15.3. Visas neskaidrības, kuras radušās šo noteikumu veikšanas dēļ, spriežamas sarunu veidā. Ja nav iespējams vienoties, strīdi risināmi pēc LR likumos noteiktās kārtības.

ĀTRA UN BEZMAKSAS PIEGĀDE

Bezmaksas piegāde pirkumiem virs 79 €

VIENKĀRŠA PAKOMĀTU ATGRIEŠANA

14 dienu atgriešanas politika ar naudas atmaksas garantiju

Aizsargāta maksāšana garantēta

SSL šifrēšanas tehnoloģija nodrošina augstāko drošības līmeni

Produkts pievienots vēlmju sarakstam

Taču vispirms sīkfaili 

Lai nodrošinātu ApavuSkvers.lv darbību, tiek lietoti būtiskie sīkfaili. Mēs vēlamies lietot citus sīkfailus, lai uzlabotu un personalizētu jūsu apmeklējumu, pielāgotu mūsu rādītās reklāmas platformā ApavuSkvers un partneru vietnēs, kā arī analizētu mūsu tīmekļa vietnes veiktspēju. Taču tikai tad, ja tam piekrītat. Uzziniet vairāk par savām iespējām