PRIVĀTUMA POLITIKA

2019-01-03 VERSIJA

Mēs rūpējamies par jūsu privātumu un personas datu drošību. Īstenojot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti, ar ko tiek atcelta Direktīva 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula), mēs nodrošinām jums īpaši caurskatāmu un godīgu jūsu personas datu apstrādi.
Šajā privātuma politikā jūs varat iepazīties ar savām tiesībām un saņemt informāciju par jūsu personas datu apstrādi.
Jūsu personas datu pārzinis ir Ltd „Mido idėjos", juridiskās personas kods 303262822, adrese: M.Mažvydo g. 12 - 71, Vilnius, Lithuania , kontakttālrunis: +37166164085, e-pasta adrese:[email protected]
Par jūsu personas datu drošību rūpējas arī mūsu iecelts neatkarīgs datu aizsardzības speciālists, tālruņa numurs: +37166164085, e-pasta adrese: [email protected]

1. KĀ MĒS ESAM MAINĪJUŠIES KOPŠ JAUNĀ LIKUMA STĀŠANĀS SPĒKĀ?

1.1. Kopš mūsu darbības sākuma mēs rūpējamies par jūsu personas datu drošību, tāpēc mūsu darbībā nav kardinālu izmaiņu. Pēc jaunās regulas stāšanās spēkā mums vajadzēja tikai papildināt jūsu tiesības ar jaunajām. Mēs turpināsim ievērot visus šos personas datu aizsardzības principus:
1.1.1. Personas datu apstrādi veikt likumīgā, godīgā un pārskatāmā veidā (likumības, godīguma un pārredzamības princips);
1.1.2. Personas datus vākt noteiktiem, skaidri definētiem un likumīgiem mērķiem un turpmāk neapstrādāt tos tādā veidā, kas nav savienojams ar šiem mērķiem (mērķa ierobežojuma princips);
1.1.3. Nodrošināt, lai apstrādājamie personas dati būtu adekvāti, piemēroti un tikai tādi, kuri vajadzīgi, lai sasniegtu mērķus, kuriem tie tiek apstrādāti (datu minimizācijas princips);
1.1.4. Nodrošināt, lai personas dati ir precīzi un nepieciešamības gadījumā atjaunināti; veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu to, ka personas dati, kas nav precīzi attiecībā pret to apstrādes mērķiem, nekavējoties tiek dzēsti vai laboti (precizitātes princips);
1.1.5. Personas datus glabāt tādā formā, lai datu subjektu identitāti varētu identificēt ne ilgāk, kā tas ir nepieciešams nolūkiem, kādiem personas dati tiek apstrādāti (uzglabāšanas ilguma ierobežošanas princips);
1.1.6. Personas datus apstrādāt tādā veidā, lai ar pienācīgiem tehniskiem vai organizatoriskiem pasākumiem nodrošinātu personas datu pienācīgu drošību, tai skaitā aizsardzību pret neatļautu vai nelikumīgu datu apstrādi, kā arī pret nejaušu zaudēšanu, iznīcināšanu vai sabojāšanu (integritātes un konfidencialitātes princips).

2. KĀDUS PERSONAS DATUS PAR MANI JŪS NOTEIKTI NEVĀCAT UN NEAPSTRĀDĀJAT?

2.1. Mēs neapkopojam jūsu pārlūkošanas vēsturi trešo personu tīmekļa vietnēs un to nesaglabājam;
2.2. Mēs nenosūtām nekādus datus par jūsu pārlūkošanu mūsu vietnē, pēc kuriem varētu identificēt jūsu personu.

3. KĀDUS MANUS PERSONAS DATUS JŪS VĀCAT UN APSTRĀDĀJAT?

3.1. Mēs apkopojam un apstrādājam tikai adekvātus un atbilstošus jūsu personas datus, kuri ir nepieciešami, lai sasniegtu mērķus, kuriem tie tiek apstrādāti.

3.2. Personas dati, kurus mēs vācam un apstrādājam, kad jūs iepērkaties:

Datu nosaukums

Vācamie un apstrādājamie personas dati

Datu nosaukums

Pirkuma dati

Vārds, uzvārds, elektroniskā pasta adrese, tālruņa numurs, preces piegādes adrese (kad piemērojams), preces piegādes veids, maksājuma veids, maksājuma dati (ieskaitot bankas konta Nr.), trešo personu, kuras saņem preci/es, galvenā informācija.

Preču piegādes adresi lūdzam Jūs uzrādīt tikai tādā gadījumā, ja, veicot pasūtījumu, vēlaties, lai preces Jūsu ērtībai tiktu piegādātas uz norādīto adresi.

Veicot pasūtījumu, varat norādīt citu personu, kura saņems Jūsu iegādātās preces, ja tāda persona ir devusi savu piekrišanu. Sniedzot mums trešās personas, kas saņems preci, informāciju, Jūs apliecināt, ka Jums ir tādu personu piekrišana attiecībā uz viņu datu sniegšanu, izmantošanu un apstrādi. Šis apliecinājums ir spēkā arī pērkot preces uz nomaksu.

Pirkuma dati

Nomaksas pirkuma dati

Vārds, uzvārds, elektroniskā pasta adrese, tālruņa numurs, personas kods, personu apliecinoša dokumenta numurs, Jūsu personu apliecinoša dokumenta kopija, informācija par Jūsu šībrīža stāvokli, pēdējo 4 mēnešu laikā vidējais gūto ienākumu līmenis, Jūsu iegādāto preču piegādes adrese, preces piegādes veids, maksājuma veids, maksājuma dati (ieskaitot bankas konta Nr.), maksājumu vēsture, trešo personu, kuras saņem preci/es, galvenā informācija.

Preču piegādes adresi lūdzam Jūs uzrādīt tikai tādā gadījumā, ja, veicot pasūtījumu, vēlaties, lai preces Jūsu ērtībai tiktu piegādātas uz norādīto adresi.

Diemžēl, Jums nesniedzot Pirkuma datus un Nomaksas pirkuma datus, nevarēsim Jums pārdot preces, jo šo datu apstrāde mums ir būtiska līguma noslēgšanai un pildīšanai, tāpat saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktiem, kas reglamentē internetā veicamos norēķinus un grāmatvedības uzskaites kārtošanu, šo datu apstrāde ir mūsu pienākums.

Nomaksas pirkuma dati

Reģistrācijas dati

Obligātie reģistrācijas dati

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas dati

Alternatīvie (Jūsu brīvprātīgi sniegtie) dati

Vārds, Uzvārds, Tālruņa numurs, Dzimšanas datums, Dzimums, Piegādes adrese, Maksājuma

karšu dati.

Izveidojot kontu mūsu interneta veikalā pigu.lt, Jūs varat sniegt papildu personas datus, kuri nav obligāti, lai izmantotu interneta veikalu un iegādātos preces. Tādu datu apstrāde notiek saskaņā ar Jūsu un pigu.lt starpā noslēgto interneta veikala platformas izmantošanas

līgumu, sniedzot Jums attiecīgos pakalpojumus.

ApavuSkvers .lv interneta veikala pakalpojumu izmantošanas dati

Vārds, uzvārds, elektroniskā pasta adrese, Jūsu publiski paustā viedokļa par ApavuSkvers.lv pārdodamajām precēm vēsture, Jūsu vēlmju saraksts, dati par Jūsu uzkrātajiem pigu eiro, mūsu un Jūsu komunikācijas vēsture, tālruņa numurs, IP adrese, atstātā preču groza dati, ApavuSkvers.lv veicamo aptauju atbilžu vēsture, tāpat Jūsu pirkuma dati, nomaksas pirkuma dati, pasūtījumu vēsture, maksājumu vēsture. Papildus, ņemot vērā interneta veikalā ApavuSkvers.lv sniedzamos pakalpojumus, var tikt vākti Jūsu personas dati, kas saistīti ar Jūsu interneta veikala ApavuSkvers.lv izmantošanu.

ApavuSkvers .lv interneta veikala pakalpojumu izmantošanas dati

Sīkfailu dati

Rīcības mūsu interneta veikalā vēsture

Sīkfailu dati

Uzticamības dati

Personas dati, kas saistīti ar Jūsu veiktajiem pasūtījumiem un to saņemšanu.

Uzticamības dati

Analītiskie dati

Vēlamies, lai mūsu interneta veikala ApavuSkvers.lv izmantošana Jums būtu pēc iespējas vienkāršāka un ērtāka, tāpēc pastāvīgi veicam savas darbības analīzi, kuras laikā analizējam un apstrādājam šos Jūsu personas datus:

pirkumu vēsture; pārlūkošanas mūsu interneta veikalā vēsture; maksājumu vēsture; atsauksmes par Jūsu pirktajām precēm; aptauju laikā sniegtās atbildes; Jūsu un mūsu savstarpējās komunikācijas vēsture, ieskaitot elektroniskās sarakstes un telefonsarunu ierakstus.

Analītiskie dati

Atjauninājumu dati

Sniedzot Jums vispārējus piedāvājumus attiecībā uz precēm un mūsu organizējamajām loterijām, akcijām, projektiem, apstrādājam šos Jūsu personas datus: vārds, tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese, iekārtu identifikācijas numuri.

Atjauninājumu dati

Personalizētie dati

Vārds, tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese, piegādes adrese, piegādes veidu vēsture, maksājumu veidu vēsture,pārlūkošanas mūsu interneta veikalā vēsture, pirkumu vēsture, IP adrese, iekārtu identifikācijas numuri.

Personalizētie dati

Drošības dati

Attēls filmētajā materiālā, Jums apmeklējot mūsu tirdzniecības un preču saņemšanas vietas.

Videoierakstus pārskatām incidentu, zādzību vai citu noziedzīgu darbību gadījumā, lai aizstāvētu savas vai cietušo personu likumīgās intereses.

Drošības dati

4. AR KĀDU MĒRĶI JŪS VĀCAT UN APSTRĀDĀJAT MANUS PERSONAS DATUS?

4.1. Jūsu personas datus vācam tikai noteiktiem, skaidri definētiem un likumīgiem mērķiem un turpmāk neapstrādājam ar šiem mērķiem nesavienojamā veidā.

4.2. Pirkuma līguma noslēgšanas un pildīšanas nolūkā. Lai varētu Jums pārdot interneta veikalā ApavuSkvers.lv Jūsu izvēlētās preces, mums ir nepieciešams apstrādāt šos Jūsu personas datus:

 • Pirkuma dati;
 • Nomaksas pirkuma dati.

Diemžēl, Jums nesniedzot šos personas datus, nevarēsim Jums pārdot preces, jo šo datu apstrāde mums ir būtiska līguma noslēgšanai un pildīšanai, tāpat saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktiem, kas reglamentē internetā veicamos norēķinus un grāmatvedības uzskaites kārtošanu, šo datu apstrāde ir mūsu pienākums.

4.3. Lai sniegtu Jums plašākas iespējas izmantot mūsu sniedzamos pakalpojumus, uz pakalpojuma līguma pamata, t.i., uz interneta veikala ApavuSkvers.lv izmantošanas līguma pamata, apstrādājam šos Jūsu personas datus:

 • Reģistrācijas dati;
 • Interneta veikala ApavuSkvers.lv pakalpojumu izmantošanas dati.

4.4. Lai individuāli sniegtu Jūsu saskaņā ar pakalpojumu Līgumu pasūtītos pakalpojumus, taupītu Jūsu laiku un ar automatizētiem līdzekļiem konkrēti noteiktu Jūsu iecienītās un Jums aktuālās preces, ar mērķi sniegt Jums individualizētus piedāvājumus, apstrādājam šos Jūsu personas datus:

 • Atjauninājumu dati;
 • Individualizētie dati.

Vispārēju un individualizētu piedāvājumu nolūkā Jūsu personas datus apstrādājam, tikai Jums pasūtot jaunumu vēstuļu pakalpojumu.
Jums ir tiesības jebkurā brīdī atteikties no pasūtītā pakalpojuma. Atteikties no pakalpojuma varat, sūtot mums savu atteikumu rakstiski uz elektronisko pastu [email protected] vai personīgajā kontā atjaunojot savu pasūtīto pakalpojumu paketi.
4.5. Uzticamības novērtēšanas nolūkā apstrādājam šos Jūsu personas datus:

 • Uzticamības dati.

Vadoties pēc šiem datiem, tiek aprēķināts Jūsu reitings, kas parāda, kāda ir ticamība, ka Jūs izņemsit savu pasūtīto pasūtījumu tādā veidā, kādu esat izvēlējies, pērkot preci. Ja bieži neizņemat savus pasūtījumus, Jūsu reitings pazeminās un Jums var palūgt samaksāt par savām precēm iepriekš, bet ne to saņemšanas brīdī. Šis reitings netiek publiskots un tiek izmantos tikai Uzņēmuma darbības, drošības, krāpšanas prevencijas nolūkos. Ja nepiekrītat šim reitingam, varat iesniegt savus nepiekrišanas argumentus, un, tos izvērtējot, pārskatīsim Jūsu reitingu.

4.6. Vēlamies, lai mūsu interneta veikala ApavuSkvers.lv izmantošana būtu pēc iespējas vienkāršāka un ērtāka, tāpēc pakalpojumu uzlabošanas nolūkos veicam pastāvīgu savas darbības analīzi, kuras laikā analizējam un apstrādājam šos Jūsu personas datus:

 • Sīkfailu dati;
 • Analītiskie dati.

4.7. Jūsu lūgumu un jautājumu izskatīšanas nolūkā apstrādājamie Jūsu personas dati:
Lai sniegtu Jums kvalitatīvus pakalpojumus un nodrošinātu visaptverošu apkalpošanu, Jūsu personas datus, kas norādīti šīs privātuma politikas 3.2. punktā, apstrādājam arī Jūsu jautājumu un lūgumu izskatīšanas nolūkā.
4.8. Lai nodrošinātu Jūsu un mūsu darbinieku drošību, kā arī pasargātu sevi no preču zādzībām fiziskajos preču veikalos un saņemšanas vietās, esam ierīkojuši novērošanas kameras un apstrādājam šos Jūsu datus:

 • Drošības dati.

Jūs, apmeklējot mūsu veikalus vai preču saņemšanas punktus, tiekat filmēts. Videoierakstus pārrskatām incidentu, zādzību vai citu noziedzīgu darbību gadījumā, lai aizstāvētu savas vai cietušo personu likumīgās intereses.

5. VAI ES VARU NEPIEKRIST SAVU PERSONAS DATU APSTRĀDEI UN TOMĒR IZMANTOT ApavuSkvers.LV E-VEIKALU?


5.1. Jūs vienmēr varat nepiekrist Jūsu personas datu apstrādei, kas notiek uz Jūsu piekrišanas pamata. Taču bez pasūtījuma īstenošanai obligātajiem datiem pabeigt pirkumu nav iespējams, jo mēs nevaram izpildīt tādu pasūtījumu.

6. KAM TIEK NODOTI MANI PERSONAS DATI?

6.1. Personas dati tiek nosūtīti tikai uzticamām trešajām pusēm, ar kurām mēs esam noslēguši līgumu, un tikai tādā apjomā, kāds nepieciešams pakalpojuma sniegšanai. Lai nodrošinātu jums atbilstošus pakalpojumus, mēs nosūtām jūsu personas datus šiem saviem partneriem:
6.1.1. Kurjeru pakalpojumu uzņēmumi, kas jums piegādā preces jūsu norādītajās adresēs;
6.1.2. Preču piegādātāji, kas jums tieši piegādā preces;
6.1.3. Finanšu pakalpojumu uzņēmumi, ar kuriem jūs noslēdzat līgumu par preču pirkšanu uz nomaksu;
6.1.4. Uzņēmumi, kas nodrošina zvanu centru pakalpojumus;
6.1.5. Garantijas apkalpošanas uzņēmumi;
6.1.6. Uzņēmumi, kas sniedz meistaru pakalpojumus;
6.1.7. Tirgdarbības un mārketinga pakalpojumu uzņēmumi.

6.2. Jūsu personas datus sniedzam arī:
6.2.1. Tiesībaizsardzības iestādēm Latvijas Republikas tiesību aktu noteiktajā kārtībā;
6.2.2. Valsts iestādēm un tiesām, ja šāds pienākums ir paredzēts piemērojamajos tiesību aktos.
6.3. Taupot Jūsu laiku un, lai pēc iespējas ātrāk novērstu neērtības, kas radušās tādēļ, ka prece Jums tika piegādātā nepilnā sastāvā vai bojāta, sniedzot garantijas apkalpošanas pakalpojumus, apstrādājam šos Jūsu personas datus: vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru un Jūsu norādīto preces piegādes adresi. Trūkstošu detaļu vai jaunu preču piegādes nolūkā ražotājam nododam nepilna sastāva vai nekvalitatīvas preces .

6.4. Informējam, ka Jūsu personas dati var tikt nodoti ārpus Eiropas Savienības robežām. Jūsu personas dati ārpus ES robežām tiek nodoti tikai pastāvot šiem apstākļiem:

 • Dati tiek nodoti tikai uzticamiem mūsu partneriem, kuri nodrošina mūsu pakalpojumu sniegšanu Jums;
 • Ar tādiem partneriem ir parakstīti datu apstrādes līgumi, ar kuriem tie nodrošina Jūsu personas datu drošību atbilstoši likumu prasībām;
 • Eiropas Savienības komisija ir pieņēmusi lēmumu valsts, kurā ir nodibināts mūsu partneris, piemērotības dēļ, t.i., tiek nodrošināta atbilstoša līmeņa drošība;
 • Partneri nodrošina personas datu drošības līmeni atbilstoši “ES-ASV Privātuma vairogam”.

7. CIK ILGI TIEK GLABĀTI MANI PERSONAS DATI?

7.1. Jūsu personas dati tiek glabāti tik ilgi, cik tas nepieciešams, lai izpildītu preču pirkuma līgumu, bet ne mazāk, kā to nosaka mūsu darbību regulējošie tiesību akti. Jūsu personas dati, kuri tiek apstrādāti uz Jūsu piekrišanas pamata, tiek apstrādāti un glabāti līdz Jūsu piekrišanas atcelšanas dienai.

8. KĀ ES VARU PIEKĻŪT SAVIEM PERSONAS DATIEM, KURI TIEK APSTRĀDĀTI?

8.1. Jums ir tiesības iepazīties ar jūsu personas datiem, kurus mēs apstrādājam. Saviem personas datiem, kurus mēs apstrādājam, jūs varat piekļūt šādos veidos:
8.1.1. Atsūtot pieprasījumu mums uz e-pastu: [email protected];
8.1.2. Paziņojot mums pa tālruni: +37166164085
8.1.3. Ierodoties mūsu tirdzniecības vietās.

9. KĀ ES VARU MAINĪT/PRECIZĒT SAVUS PERSONAS DATUS?

9.1. Ja konstatējat, ka jūsu personas dati ir neprecīzi vai nepilnīgi un vēlaties tos mainīt vai precizēt, to var izdarīt šādos veidos:
10.1.1. Savā personīgajā kontā profila rediģēšanas vidē

MANS PROFILS ---> REDIĢĒT PROFILU

0.1.2. Atsūtot pieprasījumu mums uz e-pastu: [email protected];
10.1.3. Paziņojot mums pa tālruni: +37166164085;
10.1.4. Ierodoties mūsu tirdzniecības vietās.

11. VAI ES VARU PIEPRASĪT IZDZĒST MANUS PERSONAS DATUS?

11.1. Jums ir tiesības pieprasīt, lai mēs vairs neapstrādājam jūsu personas datus un tos dzēšam. Jūsu personas dati tiks dzēsti pēc jūsu pieprasījuma saņemšanas.
11.2. Diemžēl jūsu personas dati netiks dzēsti no mūsu datubāzes, ja pēc jūsu pieprasījuma saņemšanas mēs konstatēsim, ka:
11.2.1. Jūsu personas dati ir vajadzīgi, lai sasniegtu mērķus, kuriem tie tika apkopoti vai apstrādāti;
11.2.2. Jūs neesat atcēlis savu piekrišanu jūsu personas datu apstrādei;
11.2.3. Jūs nepiekritāt jūsu personas datu apstrādei, taču šāda apstrāde ir nepieciešama mūsu likumīgo interešu dēļ;
11.2.4. Apstrādāt jūsu personas datus mums uzliek par pienākumu Eiropas Savienības un valsts tiesību akti.
11.2.5. Mums ir jāapstrādā jūsu dati likumisku prasību piemērošanas, izpildes vai aizstāvības dēļ.

11.3. Pieprasījumu dzēst savus personas datus jūs varat iesniegt šādos veidos:
11.3.1. Jūsu personīgajā ApavuSkvers.lv kontā;
11.3.2. Atsūtot pieprasījumu mums uz e-pastu: [email protected];
11.3.3. Paziņojot mums pa tālruni: +37166164085;
11.3.4. Ierodoties mūsu tirdzniecības vietās.

12. VAI ES VARU IEROBEŽOT TIESĪBAS APSTRĀDĀT MANUS PERSONAS DATUS, KĀ TO IZDARĪT?

12.1. Jums ir tiesības ierobežot mums iespēju apstrādāt jūsu personas datus. Ja ierobežosiet jūsu personas datu apstrādi, mēs ar jūsu personas datiem vairs neveiksim nekādas darbības, izņemot personas datu glabāšanu. Personas datu apstrādi jūs varat ierobežot, ja ir vismaz viens no šiem nosacījumiem:
12.1.1. Jūsu personas dati ir neprecīzi (šajā gadījumā personas datu apstrādes darbības aprobežosies ar datu precizitātes pārbaudi);
12.1.2. Jūsu personas dati tiek apstrādāti nelikumīgi, bet jūs nepiekrītat dzēst savus datus;
12.1.3. Jūsu personas dati ir vajadzīgi, lai izteiktu, izpildītu vai aizsargātu juridiskās prasības.
12.1.4. Jūsu personas dati tiek apstrādāti, neskatoties uz jūsu iebildumiem pret šādu personas datu apstrādi (datu apstrāde tiks ierobežota uz šī pamata, līdz mēs pārbaudīsim, vai iemesli, kuru dēļ mēs apstrādājam jūsu personas datus, ir prioritāri salīdzinājumā ar jūsējiem).

12.2. Jūs varat ierobežot savu personas datu apstrādi šādos veidos:
12.2.1. Iesniedzot mums pieprasījumu, izmantojot jūsu personīgo ApavuSkvers.lv kontu;
12.2.2. Atsūtot pieprasījumu mums uz e-pastu: [email protected];
12.2.3. Paziņojot mums pa tālruni: +37166164085;
12.2.4. Ierodoties mūsu tirdzniecības vietās.

13. VAI ES VARU ATSAUKT SAVU PIEKRIŠANU UN KĀ TO IZDARĪT?

13.1. Savu piekrišanu personas datu apstrādei jūs varat atsaukt jebkurā laikā. Savu piekrišanu varat atsaukt vairākos veidos:
13.1.1. Savā personīgajā kontā profila rediģēšanas vidē

MANS PROFILS ---> REDIĢĒT PROFILU ---> izņemiet ķeksīti lodziņā, kur atzīmēta Jūsu piekrišana.

13.1.2. Atsūtot pieprasījumu mums uz e-pastu: [email protected];
13.1.3. Paziņojot mums pa tālruni: +37166164085;

14. KAS IR TIESĪBAS UZ DATU PĀRNESAMĪBU? KĀ VARU TĀS IZMANTOT?

14.1. Tiesības uz datu pārnesamību nozīmē, ka jums ir tiesības saņemt sistematizētā, vienkārši lietojamā, datorlasāmā un savstarpēji izmantojamā formātā tos jūsu iesniegtos personas datus, kurus mēs apstrādājam ar automatizētiem līdzekļiem. Ja ir tehniskas iespējas un pēc jūsu pieprasījuma šie dati var tikt tieši nosūtīti citai jūsu norādītai personai.
14.2. Pieprasījumu saņemt vai pārsūtīt personas datus sistematizētā formātā jūs varat iesniegt šādos veidos:
14.2.1. Izmantojot jūsu personīgo ApavuSkvers.lv kontu;
14.2.2. Atsūtot pieprasījumu mums uz e-pastu: [email protected];
14.2.3. Pieprasījumu paziņojot mums pa tālruni: +37166164085;
14.2.4. Ierodoties mūsu tirdzniecības vietās.

15. KĀ ES VARU IESNIEGT PIEPRASĪJUMU PAR SAVU TIESĪBU ĪSTENOŠANU?

15.1. Pieprasījumus saistībā ar jūsu personas datu apstrādi jūs varat iesniegt šādos veidos:
15.1.1. Izmantojot jūsu personīgo ApavuSkvers.lv kontu;
15.1.2. Atsūtot pieprasījumu mums uz e-pastu: [email protected];
15.1.3. Pieprasījumu paziņojot mums pa tālruni: +37166164085;
15.1.4. Ierodoties mūsu tirdzniecības vietās.
15.2. Savā sistēmā jūsu identifikāciju mēs veicam pēc jūsu e-pasta adreses. Iesniedzot mums pieprasījumu vienā no norādītajiem veidiem, vienmēr norādiet savu e-pasta adresi, par kuru ievākta informācija. Ja nenorādīsiet e-pasta adresi vai ja tā nesakritīs ar pieprasījuma iesniedzēja personisko e-pasta adresi, mēs nevarēsim jūs pareizi identificēt un sniegt pieprasīto informāciju vai izpildīt jūsu pieprasījumu.
15.3. Jūsu ērtībai pieprasījumu formas atradīsiet, piesakoties sava personīgā konta profila rediģēšanas vidē.
15.3.1. Ja uzskatāt, ka jūsu tiesības ir pārkāptas, jūs varat sazināties ar Datu valsts inspekciju, lai aizsargātu savas tiesības.

16. KAS IR SĪKFAILI?

16.1. Sīkfaili ir mazi teksta faili, kuri tiek lejuplādēti jūsu ierīcē, kad jūs apmeklējat attiecīgo tīmekļa vietni. Sīkfaili palīdz mums atpazīt jūsu ierīci un palīdz mums uzlabot mūsu tīmekļa vietnes funkcionalitāti un atvieglot tās izmantošanu.
16.2. Uzziniet vairāk par sīkfailiem un to lietošanu Sīkfailu politikā https://www.ApavuSkvers.lv/t/9-cookie-policy

ĀTRA UN BEZMAKSAS PIEGĀDE

Bezmaksas piegāde pirkumiem virs 79 €

VIENKĀRŠA PAKOMĀTU ATGRIEŠANA

14 dienu atgriešanas politika ar naudas atmaksas garantiju

Aizsargāta maksāšana garantēta

SSL šifrēšanas tehnoloģija nodrošina augstāko drošības līmeni

Produkts pievienots vēlmju sarakstam

Taču vispirms sīkfaili 

Lai nodrošinātu ApavuSkvers.lv darbību, tiek lietoti būtiskie sīkfaili. Mēs vēlamies lietot citus sīkfailus, lai uzlabotu un personalizētu jūsu apmeklējumu, pielāgotu mūsu rādītās reklāmas platformā ApavuSkvers un partneru vietnēs, kā arī analizētu mūsu tīmekļa vietnes veiktspēju. Taču tikai tad, ja tam piekrītat. Uzziniet vairāk par savām iespējām